Porez na promet nekretnina - Ostalo
Broj klase:410-01/07-01/291
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 26.07.2007
Obveza ovjere ugovora od strane javnog bilježnika

U svezi učestalih upita Područnih ureda Porezne uprave i javnih bilježnika da li je potrebno da se preslika ugovora o kupoprodaji nekretnine ovjeri kod javnog bilježnika da je vjerna izvorniku ili je dovoljno da u spisu predmeta koji se predaje uz prijavu poreza na promet nekretnina priloži samo preslika originala ugovora, a u svezi izmijenjenih odredbi članka 77. stavka 3. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 16/2007) koje su stupile na snagu 17. veljače 2007. godine, sa svrhom ujednačenog postupanja, u nastavku odgovaramo:

 

Člankom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 16/07) propisano je da se u stavku 3. članka 77. dodaje rečenica koja glasi: „Ostali primjerci istog pismena ovjeravaju se po pravilima za ovjeru prijepisa (članak 74.)"

 

Prema članku 247. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05) propisano je da je ugovor sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.

 

Člankom 15. stavkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je javni bilježnik koji ovjerovljuje potpise na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine obvezan jedan primjerak isprave dostaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je ovjerovljen potpis na ispravi, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena. Člankom 17. stavcima 2. i 3. istog Zakona propisano je da porezni obveznik uz prijavu o nastanku porezne obveze podnosi ugovor, a ako se prijenos nekretnine obavlja drugim pravnim poslom, odlukom tijela državne uprave ili suda, porezni obveznik podnosi ispravu, o tomu pravnom poslu, odnosno odluku tijela državne uprave ili suda. Porezni obveznik na zahtjev Porezne uprave mora dostaviti i druge podatke potrebne za utvrđivanje poreza.

 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, u postupku utvrđivanja porezne obveze i razreza poreza u smislu odredbi članaka 159. i 160. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91 i103/96) utvrđuje činjenice, primjerice je li ugovor sklopljen uz suglasnost ugovornih stranaka i je li nastao oporeziv promet.

 

Slijedom navedenog, porezni obveznik nije obvezan nadležnoj ispostavi Porezne uprave, uz prijavu poreza na promet nekretnina, dostaviti ovjerenu presliku ugovora o kupoprodaji nekretnine, ali Porezna uprava može tražiti, temeljem odredbi članka 166. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, da stranka pokaže izvornu ispravu kako bi se utvrdilo daje preslika vjerna originalu. Također, ne postoji obveza da javni bilježnik ovjerovljuje preslike isprava o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine koje je obvezan dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave temeljem odredbi članka 15. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu