Porez na promet nekretnina - Ostalo
Broj klase:410-20/04-01/143
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-4
Zagreb, 29.03.2005
Porez na promet nekretnina
Područni ured Split postavio je upit kako postupiti na temelju drugostupanjskog rješenja u kojem je usvojena žalba poreznog obveznika izjavljena na rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Spornim rješenjem odbijen je zahtjev poreznog obveznika za oslobođenjem od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine, obzirom da se radilo o kupnji apartmana (poslovni prostor). Drugostupanjskim rješenjem žalba je uvažena i predmet je vraćen na ponovni postupak uz obrazloženje daje u konkretnom predmetu potrebno utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti za postizanje prava na oslobođenje bez obzira što se radi o kupnji apartmana. Obzirom da je uputa nadležnog drugostupanjskog tijela u suprotnosti s mišljenjem Porezne uprave -Središnjeg ureda Klasa: 410-20/03-01/186 od 25. svibnja 2004., u nastavku dajemo uputu o postupanju.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da su nekretnine zemljišta i građevine, dok se građevinama smatraju stambene, poslovne i sve druge zgrade te njihovi dijelovi. Prema članku 11. točka 9. Zakona, porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju stambeno pitanje pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
- da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu stambenog prostora navedenu u Zakonu,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihovo stambene potrebe i
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Dakle, porezni obveznik može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnina kojom rješava vlastito stambeno pitanje uz uvjet da kumulativno ispunjava uvjete navedene u Zakonu. Jedan od uvjeta je i površina stambenog prostora ovisno o broju članova uže obitelji.
Obzirom da je uvidom u građevinsku dozvolu, kojom je odobrena izgradnja objekta u kojem se nalazi i sporni apartman, utvrđeno da se radi o apartmansko-poslovnoj zgradi zatraženo je mišljenje nadležnog ureda o namjeni građevine. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji očitovao se da se radi o građevini poslovne namjene (turistički apartmani i poslovni prostori).
Shodno navedenom, kako se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može ostvariti samo kod kupnje prve nekretnine (stambenog prostora) radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, a kako se u konkretnom slučaju ne radi o kupovini stambenog prostora, u skladu s mišljenjem nadležnog tijela, porezni obveznik ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje apartmana. U ponovnom postupku nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave dopunit će postupak na način da će zatražiti poreznog obveznika da na temelju dokumentacije nadležnog tijela dokaže da se radi o kupnji stambenog prostora, za koji je Zakonom predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ako porezni obveznik ne može dokazati na temelju dokumentacije nadležnog tijela da se radi o kupnji stambenog prostora, nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave će na temelju dopunjenog postupka ponovo donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja poreza na promet nekretnina. Skrećemo pozornost da Porezna uprava - Središnji ured nije nadležna za utvrđivanje radi li se o stambenom ili poslovnom prostoru, obzirom daje to predmet zasebnog upravnog postupka za koji je nadležno drugo tijelo.


Povratak na prethodnu stranicu