Porez na promet nekretnina - Povrat poreza
Broj klase:410-20/05-01/47
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.07.2005
Poništenje utvrđenog poreza na promet nekretnina
Odvjetnik A, u ime svoje stranka B, dopisom zatražio je poništenje utvrđenog poreza na promet nekretnina, obzirom da je na temelju sklopljenog ugovora iz 2001.godine odbijen zahtjev za uknjižbom vlasništva nekretnine. Na dostavljeni dopis u nastavku odgovaramo.
Člankom 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da porezna obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Na temelju nastanka porezne obveze poreznom obvezniku rješenjem se utvrđuje pripadajući porez na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena rješenje postaje konačno u upravnom postupku (više nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku), a konačno rješenje u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni.
Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina, raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza. Rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka propisani su Zakonom o općem upravnom postupka (Narodne novine, broj: 53/91).
Shodno navedenom, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora i na nastanak porezne obveze i kasnije utvrđeni porez na promet nekretnina, ne utječe činjenica je li došlo do uknjižbe vlasništva nekretnine. Porezna uprava na temelju nastanka porezne obveze rješenjem utvrđuje pripadajući porez na promet nekretnina. Porezni obveznik, kojem je nastala porezna obveza, a koji iz nekih razloga nije uknjižio vlasništvo nekretnine, može u skladu i pod uvjetima iz članka 22. Zakona o porezu na promet nekretnina, podnijeti zahtjev za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu