Porez na promet nekretnina - Povrat poreza
Broj klase:410-20/02-01/92
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.06.2003
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zagreb - porez na promet nekretnina
Na upit, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.

Člankom 11. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, te je u stavku 1. točka 1. propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.
Zakonom o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka («Narodne novine» broj: 44/94, 79/98, 25/99) člankom 1. stavak 2., propisano je, da je Agencija specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u bankama i provodi postupak sanacije banaka. Člankom 2. stavak 1. navedenog Zakona propisano je, da je osnivač Agencije država.
Shodno navedenom, člankom 11. Zakona o porezu na promet nekretnina taksativno su nabrojena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina. Kako se u navedenom članku ne spominje Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ista je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina.

S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu