Porez na promet nekretnina - Povrat poreza
Broj klase:410-20/02-55
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 11.09.2002
Otpis dospjelog poreznog duga
Na upit osobe A, o otpisu poreza na promet nekretnina temeljem raskida ugovora o kupoprodaji, nastavno odgovaramo.
Prema članku 4. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97), predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, prema navedenom Zakonu, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Člankom 4. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da se stjecanjem nekretnine smatra kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostale načine stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Prema članku 14. stavak 1. Zakona porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Iz navedene odredbe proizlazi da se dan potpisivanja ugovora smatra danom zaključenja ugovora i nastanka porezne obveze. Porez na promet plaća se uvijek kada se prenosi vlasništvo na nekretnini, pa se u slučaju stjecanja nekretnine kupoprodajom, porez na promet nekretnina plaća prema sklopljenom ugovoru.
Člankom 22. Zakona propisano je da ako se ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini raskine voljom stranaka u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora, a prije nego što bude obavljen prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika ili ako se ugovor raskine ili poništi odlukom suda, porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza.
Člankom 135. stavak 1. točka 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj:127/00) propisano je da ako se porezni dug ne može naplatiti ni u postupku ovrhe, otpisuje se kao nenaplativ ako je ovršenik umro, a nije ostavio pokretnina ni nekretnina iz kojih se može naplatiti porezni dug.

Člankom 135. stavak 2. Općeg poreznog zakona propisano je da ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članove njegova kućanstva, porez se može iznimno, na zahtjev poreznog obveznika, otpisati u potpunosti ili djelomice. Porezni dug otpisuje se na temelju rješenja o otpisu koje prema članku 118. stavak 2. Općeg poreznog zakona donosi ravnatelj Porezne uprave na temelju zahtjeva poreznog obveznika.
Prema navedenom, porezna obveza nastala je danom zaključenja ugovora o kupoprodaji, te je i iznos poreznog duga dospio. Porezni dužnik može podnijeti zahtjev za otpis poreznog duga u cijelosti ili djelomično, ako bi naplata poreznog duga dovela u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva, s tim da obrazloženje zahtjeva i priloženi dokazi narečene okolnosti moraju činiti vjerojatnim. Ukoliko porezni obveznik ne ispunjava uvjete za otpis dospjelog poreznog duga, upućuje se da temeljem sudske odluke, o raskidu kupoprodajnog ugovora, zatraži poništenje rješenja.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu