Porez na promet nekretnina - Naplata poreza
Broj klase:410-20/03-01/176
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.11.2003
Porez na promet nekretnina
Člankom 20. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da prodavatelj nekretnine jamči solidarno za naplatu poreza na promet nekretnina od kupca ako je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja toga poreza.
Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91 i 73/91) postoje dvije vrste jamstva, redovito ili obično (supsidijarno) jamstvo i solidarno jamstvo.
Solidarno jamstvo za razliku od supsidijarnog jamstva ima osnovno obilježje da ako se jamac obveze kao jamac i platac, u tom slučaju odgovara vjerovniku na isti način i pod istini uvjetima kao i glavni dužnik za cijelu obvezu, s time da vjerovnik ima pravo izbora zahtijevati ispunjenje cijele obveze bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca ili od obojice istodobno. Kod solidarnog jamstva vjerovnik je ovlašten zahtijevati ispunjenje cijele obveze od jamca i prije nego što seje pokušao namiriti od glavnog dužnika. Za vjerovnika, solidarno jamstvo osigurava veći stupanj pravne sigurnosti ispunjenja obveza, pogotovo kod novčanih potraživanja.
Prema članku 158. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) žalbu na porezni akt može podnijeti svaka osoba o čijim se pravima ili obvezama odlučivalo u prvostupanjskom poreznom postupku i svaka osoba koja za to ima pravni interes. Osobom koja ima pravni interes za podnošenje žalbe svakako se smatra zakonski porezni jamac poreznog obveznika, bilo solidarni ili supsidijarni.
Shodno navedenom, kod izrade rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, temeljem kupoprodajnog ugovora kod kojeg je prodavatelj preuzeo obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina, u aplikaciji kod unosa podataka u opisni dio navest će se rečenica: «Temeljem kupoprodajnog ugovora obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina preuzeo je prodavatelj». Rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina dostavit će se poreznom obvezniku kupcu, ali obvezno i prodavatelj u solidarnom jamcu kao osobi koja ima pravni interes. Ako se utvrđeni porez na promet nekretnina ne plati u propisanom roku, provest će se ovrha ili prema poreznom obvezniku dužniku ili prema poreznom jamcu.
Povratak na prethodnu stranicu