Porez na promet nekretnina - Utvrđivanje poreza
Broj klase:410-01/03-01/1201
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 26.01.2004
Obračun poreza na promet nekretnina kod prodaje poslovnih prostora
Tvrtka "A" d.o.o. postavila nam je upit kakav porezni tretman prilikom daljnje prodaje imaju poslovni prostori sagradeni 89.-90. godine i kupljeni kao «stare» nekretnine. U upitu se navodi da je prije prodaje poslovnih prostora izvršena njihova adaptacija izvođenjem radova za koje nije trebalo ishoditi građevinsku dozvolu (izrada fasade, postavljanje pločica, zamjena stakala, zamjena bravarije). Na navedeni upit u nastavku odgovaramo. Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novosagrađenih gradevina, opreme i sl.) i na sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Prema članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97,
26/00 i 153/02) propisano je da se prometom nekretnina ne smatra stjecanje novosagrađenih građevina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dok se novosagrađenim građevinama smatraju građevine ili njihovi dijelovi koji su sagrađeni, isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Središnji ured Porezne uprave dalo je tumačenje Klasa: 410-19/02-01/438, Ur.broj: 513-07/02-2 od 2. prosinca 2002., kada se adaptirana nekretnina smatra novosagrađenom nekretninom u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ako se radi o tzv. rabljenoj nekretnini na kojoj su obavljeni manji adaptacijski radovi za koje po Zakonu o gradnji nije propisana građevinska dozvola, takva nekretnina zadržava status tzv. rabljene nekretnine i pri prodaji takve nekretnine stjecatelj nekretnine - kupac plaća porez na promet nekretnina prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina. Shodno navedenom, kako se u upitu navodi da se radi o prodaji poslovnih prostora na kojima su izvršeni adaptacijski radovi za koje nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu prema odredbama Zakona o gradnji, ne mijenja se status tzv. rabljene nekretnine i pri prodaji takve nekretnine stjecatelj nekretnine obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina na osnovicu koju čini trzišna vrijednost nekretnine.
Povratak na prethodnu stranicu