Porez na promet nekretnina - Utvrđivanje poreza
Broj klase:410-20/04-0119
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.02.2004
Procjena vrijednosti nekretnina temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave
Na upit Grada Hrvatska Kostajnica, je li ispostava Porezne uprave duzna na zahtjev jedinice lokalne samouprave izvršiti procjenu nekretnina, u nastavku odgovaramo. Odredbama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj: 67/01, 70A/01 i 94/01 ) propisano je da je Porezna uprava upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaca primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Djelokrug rada Porezne uprave određen je navedenim Zakonom. Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97,26/00 i 153/02) utvrđuje trzišnu vrjednost nekretnina, radi utvrđivanja poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da trzišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana. Člankom 65. Zakona o sustavu drzavne uprave (Narodne novine broj: 190/03 - procišceni tekst i 199/03) propisan je odnos tijela državne uprave prema jedinicama lokalne i područne (regionalne)samouprave. Prema navedenom članku Zakona tijela drzavne uprave u svom djelokrugu nadziru rad tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, tijela drzavne uprave dužna su u
obavljanju poslova državne uprave surađivati s tijelima jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i pružati im stručnu pomoc, a osobito stručno obrađivati pitanja i pojave u svezi provedbe zakona i drugih propisa, davati im strucna mišljenja i objašnjenja te obrađivati stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona kao i o drugim opcim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada u poslovima državne uprave.Shodno navedenom, ispostave Porezne uprave utvrđuju tržišne vrijednosti nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju. Samo iznimno ako tržišna vrijednost nije realno iskazana Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi trzišnu vrijednost nekretnina. Stoga Porezna uprava temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave ne procjenjuje
tržišne vrijednosti nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu