Porez na promet nekretnina - Utvrđivanje poreza
Broj klase:410-20/02-01/40
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.09.2002
Poduzeće A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Požega, o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kod stjecanja nekretnina temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1978. godine odnosno sudske presude na temelju priznanja, te o primjeni odredaba Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (»Narodne novine« broj: 47/85), nastavno odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" broj: 69/97) propisano je, da je predmet oporezivanja promet nekretnina, dok se pod prometom nekretnina smatra svako stjecanje nekretnina.
Člankom 27. Zakona propisano je da u predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu tog Zakona, a nastanak porezne obveze nije prijavljen do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit po navedenom Zakonu. Porez na promet nekretnina se ne plaća, ako je u trenutku sklapanja ugovora o prijenosu nekretnina takav promet bio oslobođen od plaćanja poreza.
Iz predmetnog upita vidljivo je da je kupoprodajnim ugovorom sklopljenim dana 10. svibnja 1978. godine kupac poduzeće A stekao nekretnine od prodavatelja poduzeća B. U svrhu uknjižbe prava vlasništva kupac poduzeće A podnosi tužbu protiv tuženika poduzeća B, te je Općinski sud u Pakracu, presudom na temelju priznanja Poslovni broj: P-281/01-7, odobrio zahtjev za uknjižbu prava vlasništva temeljem navedenog ugovora.
U konkretnom slučaju do stjecanja nekretnina došlo je temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1978. godine. Pravomoćnom sudskom presudom na temelju priznanja nije ništa stečeno, već je samo utvrđeno postojeće stanje, jer je postupak pred sudom vođen isključivo sa namjerom dobivanja isprave podobne za upis u zemljišne knjige.
Zakonom o porezu na promet nekretnina i prava ("Narodne novine" broj: 47/85) u članku 5. točka 1. između ostalog, propisano je da se porez na promet nekretnina ne plaća kada se između društveno pravnih osoba prenosi uz naknadu nekretnina ili drugo pravo. Člankom 13. navedenog Zakona propisano je da porezna obveza nastaje u času zaključenja ugovora o prodaji nekretnina ili prava, dok se člankom 17. stavak 1. istog Zakona navodi da je porezni obveznik dužan u roku od 15 dana od dana nastanka porezne obveze, prijaviti općinskoj upravi društvenih prihoda nastanak porezne obveze.
Shodno navedenom, prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (»Narodne novine« broj: 47/85), čije su odredbe bile na snazi u trenutku nastanka porezne obveze temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1987.godine, poduzeće B kao prodavatelj i porezni obveznik, bio je obvezan u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora prijaviti nastanak porezne obveze. Kako nastanak porezne obveze nije prijavljen u roku, a ni do stupanja na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine« broj:69/97), primjenjuju se odredbe članka 27. navedenog Zakona. Prema odredbama navedenog članka Zakona, kao porezni obveznik zadužuje se kupac nekretnine poduzeće A, uz istovremeno priznavanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 5. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (»Narodne novine» broj 47/85).
Povratak na prethodnu stranicu