Porez na promet nekretnina - Utvrđivanje poreza
Broj klase:410-20/02-01/41
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 16.09.2002
Poduzeće A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
Na upit Područnog ureda Požega i poduzeća A, o utvrđivanju poreza na promet nekretnina poduzeća A koji temeljem ugovora o prodaji dijela imovine, stječe nekretnine na području posebne državne skrbi, mijenjajući ujedno i sjedište na područje posebne državne skrbi, nastavno odgovaramo.
Člankom 2. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi («Narodne novine» broj: 44/96, 124/97, 73/00, 87/00, 69/01, 94/01 i 88/02) propisano je da prava iz navedenog Zakona imaju pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Člankom 15. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.
Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/98-01/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999.godine u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na uštrb poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada nekretninu na području posebne državne skrbi stječe kupac pod uvjetom da će mu nekretnina služiti za obavljanje djelatnosti.
Člankom 37. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine» broj: 111/93) propisano je da se sjedište trgovačkog društva upisuje u trgovački registar. Odredbama članka 38. stavak 3. navedenog Zakona propisano je da se na temelju prijave trgovačkog društva promjena njegova sjedišta upisuje u trgovački registar. Člankom 39. stavak 1. točka 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine» broj: 127/00) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište koje je upisano u sudski registar ili drugi registar ili upitnike.

Prema članku 14. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine» broj:69/97) propisano je da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla, kojim se stječe nekretnina.
Prema dostavljanoj dokumentaciji vidljivo je da je poduzeće A osnovano društvenim ugovorom od 06.09.2001. godine, te upisano u sudski registar dana 11. listopada 2001. godine sa sjedištem u Zagrebu. Dana 10. rujna 2001. godine sklopljen je Ugovor o prodaji dijela imovine između prodavatelja poduzeća B u stečaju te kupca poduzeća A iz Zagreba. Prema navedenom neosporno je da je u trenutku sklapanja Ugovora sjedište kupca u Zagrebu, dok je ujedno odredbama članka 18. navedenog Ugovora o prodaji dijela imovine, kupac preuzeo i obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina, te ostalih poreznih obveza. U prijavi poreza na promet nekretnina koja je dostavljena nadležnoj ispostavi Porezne uprave dana 11. listopada 2001. godine pod točkom VI. stavljena je napomena da je Trgovačkom sudu predana prijava kojom se mijenja sjedište društva u Lipik. Rješenjem Trgovačkog suda od 21. prosinca 2001.godine upisana je promjena sjedišta poduzeća A na Lipik. U navedenom rješenju napominje se da se odlukom osnivača o izmjeni Društvenog ugovora od 31.10.2001. godine mijenja članak 3. Društvenog ugovora o osnivanju od 06.09.2001. godine, u odredbama koje se odnose na sjedište društva.
Shodno navedenom, prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju pravne osobe koje imaju sjedište na području posebne državne skrbi, dok se sjedištem prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o trgovačkim društvima smatra mjesto upisano u odgovarajući registar, stoga poduzeće A koje nema sjedište na području posebne državne skrbi u trenutku nastanka porezne obveze, već ga naknadno mijenja tijekom postupka utvrđivanja poreza na promet nekretnina, ne ostvaruje prava iz navedenog Zakona.
S odgovorom upoznajte i podnositelja upita poduzeće A.
Povratak na prethodnu stranicu