Porez na promet nekretnina - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-20/03-01/118
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.10.2003
Porez na promet nekretnina
Na upit osobe"A" postoji li obveza plaćanja uvećanog poreza na promet nekretnina u slučaju kada je dana 16. listopada 1997. zaključen ugovor o kupoprodaji stana, ovjeren kod javnog bilježnika, no radi problema oko realizacije kredita porezna obveznica prijavila je kupoprodajni ugovor Poreznoj upravi tek po realizaciji prolongata (kredit realiziran 19. siječnja 1998.), obzirom da je javni bilježnik dostavio primjerak ugovora Poreznoj upravi, u nastavku odgovaramo.
Člankom 18. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97) bilo je propisano da ako porezni obveznik nastanak porezne prijave ne prijavi u propisanom roku, redoviti porez na promet nekretnina povećava se za 20%.
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-1023/1999. od 23. veljače 2000. ukinuta je navedena odredba članka 18. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Ukinuta zakonska odredba prestala je važiti danom objave Odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, dakle 3. ožujka 2000., jer Ustavni sud nije odredio drugi rok. Stoga se Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjivala u svim postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina koji nisu bili pravomoćno okončani do prestanka važenja ukinute zakonske odredbe.
Prema članku 14. Zakona o porezu na promet nekretnina porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina, dok prema članku 17. Zakona, porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.
Prema članku 15. Zakona javni bilježnik, koji ovjerovljuje potpise na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine, obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina kako bi se osigurao nadzor o tome jesu li pravne i fizičke osobe propisano prijavile nastanak porezne obveze.
Shodno navedenom, porezna obveza je nastala zaključenjem pravnog posla kojim se stječe vlasništvo nekretnine bez obzira je li došlo do realizacije kredita i isplate cijene odnosno porezna obveza nastala je u trenutku potpisa kupoprodajnog ugovora. Porezna obveznica morala je prijaviti nastanak porezne obveze u roku od trideset dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kako porezna obveznica u zakonom utvrđenom roku nije podnijela prijavu poreza na promet nekretnina, utvrđen joj je povećani porez u skladu sa tada važećim odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina. Rješenje kojim je poreznoj obveznici utvrđen porez na promet nekretnina i povećani porez na promet nekretnina, pravomoćno je u upravnom postupku (protiv njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor) pa je porezna obveznica dužna uplatiti i utvrđeni iznos povećanog poreza na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu