Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/10-01/3
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 02.02.2010
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1 skupine

        Podneskom nam se obratila Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice, u privitku kojeg je proslijeđen dopis gosp.'A', predsjednika udruge 100%-tnih HRVI-a 1 skupine, a u kojemu se u bitnom navodi mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1 skupine u slučajevima darovanja nekretnina od Vlade Republike Hrvatske. Slijedom podnesenog upita, u nastavku odgovaramo.

        Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 – Odluka USRH i 153/02; dalje: Zakon) predmet oporezivanja Zakona je promet nekretnina. Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Sukladno stavku 2. istog članka Zakona, stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

        Člankom 13. Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade. Stavkom 4. istog članka Zakona, porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.  

        Slijedom prethodno navedenih odredbi Zakona, napominjemo da se predmetno oslobođenje može primijeniti i u slučaju 100%-tnih HRVI-a 1 skupine, odnosno 100%-tni HRVI-i 1 skupine oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnina ako iz isprave o stjecanju (iz konkretnog upita, ugovora o darovanju) Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daruje, odnosno daje nekretninu bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.

Povratak na prethodnu stranicu