Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/07-01/228
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 21.02.2007
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju ugroženosti osnovnih životnih potreba

U svezi upita porezne obveznice A iz Rijeke, o pravu na porezno oslobođenje ili olakšicu u slučaju kad umirovljenik u kraćem vremenskom periodu nekoliko puta plati porez na promet nekretnina, a kupoprodaja je motivirana socijalnim, a ne ekonomskim razlozima, u nastavku odgovaramo:

Porezna obveznica u upitu navodi da su ona i suprug umirovljenici i jedini izvor prihoda u njihovom kućanstvu predstavljaju njihove mirovine stečene dugogodišnjim radom. Radi usklađivanja životnih potreba sa sve većim troškovima života u posljednjih pet godina tri su puta bili prinuđeni prodati veće nekretnine (obiteljsku kuću i stan) pri čemu su, navodi, uredno platili porez na promet prilikom svake kupoprodaje. Nadalje, kupili su manji stan u prosincu 2006. godine te počeli plaćati porez na promet nekretnina za isti koji su, zbog financijskih teškoća samo djelomično uplatili, pa je nadležna ispostava Porezne uprave pokrenula postupak ovrhe radi naplate poreza na promet nekretnina.

Člankom 6. stavkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj nekretnine.

Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave razvidno je da je porezna obveznica A u 2002. godini prodala nekretninu za koju je kupac B platio utvrđeni porez na promet nekretnina te da je u 2006. godini prodala nekretninu kupcu C koji je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina. Iz navedenog proizlazi da su, kako je to Zakonom o porezu na promet nekretnina propisano, kupci predmetnih nekretnina obveznici plaćanja poreza na promet, a ne prodavateljica koja u pismu navodi da je uredno platila porez pri prodaji predmetnih nekretnina.

Prema članku 19. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da porezni obveznik mora platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Člankom 11. stavkom 1. točkom 9. istog Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.

Člankom 135. stavkom 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo  u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva, porez se može iznimno , na zahtjev poreznog obveznika, otpisati u potpunosti ili djelomice. O otpisu dospjelog poreznog duga, na osnovi pisanog i obrazložeog zahtjeva poreznog obveznika i pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika, rješenjem odlučuje ravnatelj Porezne uprave.

Slijedom navedenog, porezna obveznica ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina jer nije kupila prvu nekretninu kojom rješava vlastito stambeno pitanje, ali može, sukladno citiranim odredbama Općeg poreznog zakona, podnijeti pisani zahtjev nadlležnoj ispostavi Porezne uprave za otpis poreznog duga ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe porezne obveznice i njenog supruga, o čemu će odlučiti ravnatelj Porezne uprave na temelju pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika.  

Povratak na prethodnu stranicu