Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/04-01/133
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 08.11.2004
Oslobođenje od utvrđenog poreza na promet nekretnina
Porezna obveznica "A" postavila je upit može li se je osloboditi zaduženog poreza na promet nekretnina obzirom da nikada nije došlo do realizacije ugovora temeljem kojeg je utvrđen predmetni porez na promet nekretnina. Na dostavljeni dopis u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina. Prema članku 14. Zakona porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina.
Temeljem nastanka porezne obveze poreznom obvezniku rješenjem se utvrđuje pripadajući porez na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena rješenje postaje konačno u upravnom postupku (više nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku), a konačno rješenje u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni.
Prema presudi Upravnog suda Republike Hrvatske Us- 7307/1999 od 14. studenoga 2001. dan potpisivanja ugovora smatra se danom zaključenja ugovora i danom nastanka porezne obveze, te nije od utjecaja činjenica je li nekretnina predana u posjed ili ne.
Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza. Rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka propisani su Zakonom o općem upravnom postupka (Narodne novine, broj: 53/91).
Shodno navedenom, porezna obveza nastaje u trenutku zaključenja ugovora i pri tome činjenica da nekretnina nije predana u posjed odnosno da nije došlo do realizacije ugovora ne utječe na nastanak porezne obveze. Temeljem nastanka porezne obveze poreznom obvezniku rješenjem se utvrđuje porez na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, rješenje postaje konačno u upravnom postupku. Porezni obveznik može podnijeti, u zakonom predviđenim rokovima, zahtjev za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina ako je došlo do raskida ugovor voljom stranaka ili ako je do raskida ili poništenja ugovora došlo odlukom suda. Zahtjev za obnovu postupka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Povratak na prethodnu stranicu