Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/04-01/31
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 17.11.2004
Porez na promet nekretnina
Područni ured Split postavio je upit mora li stjecatelj nekretnine, u slučaju kada ima hrvatsko državljanstvo, ali ima prethodno prebivalište izvan Republike Hrvatske (BIH ili drugdje) radi postizanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, dokazati da nema riješeno stambeno pitanje i tamo gdje ima prethodno prebivalište. Ako mora, čime će dokazati navedene činjenice odnosno koje će tijelo izvršiti procjene nekretnina izvan područja Republike Hrvatske. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9., 1 1. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu.
Da bi građanin porezni obveznik ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po navedenoj osnovi mora dokazati da kumulativno ispunjava uvjete navedene u Zakonu, znači da ispunjava i uvjet da nema u vlasništvu nekretninu koja zadovoljava stambene potrebe odnosno da nema u vlasništvu nekretninu znatnije vrijednosti i to ne samo u Republici Hrvatskoj već i drugdje. Navedenu činjenicu porezni obveznik dokazivat će dostavom isprava nadležnih poreznih tijela prema mjestu prethodne prijave prebivališta.
Prema članku 57. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) porezni obveznik je dužan tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja iznošenjem potpuno i istinito činjenica bitnih za oporezivanje te za svoje tvrdnje ponuditi dokaze. Navedenim člankom propisuje se obveza poreznog obveznika na sudjelovanje u poreznom postupku tako da činjenice iznosi potpuno i istinito te da tvrdnje (iskaze) mora potkrijepiti dokazima.
Prema članku 95. Općeg poreznog zakona porezno tijelo se može u provođenju poreznog postupka obratiti za pomoć inozemnom poreznom tijelu. Pružanje međunarodne pravne pomoći temelji se na sklopljenim međunarodnim ugovorima odnosno Bečkim konvencijama.
Shodno navedenom, porezni obveznik je dužan sudjelovati u poreznom postupku iznošenjem činjenica i dostavom dokaza koje potvrđuju iznesene činjenice. Kako su svi sudionici postupka dužni postupati u dobroj vjeri, ako porezni obveznik građanin ne dokaže ili ako postoji sumnja u podnesenu dokumentaciju mjerodavnih tijela drugih država (gdje je porezni obveznik imao prethodno prebivalište) ispostava Porezne uprave, koja je nadležna za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina, dostavit će dopis Poreznoj upravi Središnjem uredu, Službi za porezni sustav, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, putem nadležnog područnog ureda, koji će temeljem dostavljenog dopisa zatražiti od poreznih tijela druge države podatak o vlasništvu i vrijednosti nekretnina za poreznog obveznika i za članove njegove uže obitelji.
Povratak na prethodnu stranicu