Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/177
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 28.10.2004
Porez na promet nekretnina
Područni ured Šibenik postavio je upit može li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, kao građanin koji kupnjom prve nekretnine riješava stambeno pitanje, ostvariti građanin koji je na privremenom radu u inozemstvu te ostvaruje li pravo na oslobođenje građanin čiji član uže obitelji nije hrvatski državljanin i kako dokazati ima li član uže obitelji, koji nema hrvatsko državljanstvo, imovinu u nekoj drugoj državi. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.

Za članove uže obitelji građana poreznog obveznika postavlja se uvjet da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu kojom rješavaju stambene potrebe i da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu znatnije vrijednosti. Ne postavlja se uvjet da član uže obitelji mora biti hrvatski državljanin. Stoga uvjet hrvatskog državljanstva mora biti ispunjen za osobu koja je porezni obveznik (kupac) dok član uže obitelji, prema odredbama Zakona ne mora imati hrvatsko državljanstvo ali mora dokazati da nema riješeno stambeno pitanje, a ni druge nekretnine znatnije vrijednosti na području Republike Hrvatske kao i na području druge zemlje čiji je državljanin. Navedenu činjenicu porezni obveznik dokazivat će dostavom isprava nadležnih poreznih tijela prema mjestu prethodne prijave prebivališta.

Prema članku 57. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) porezni obveznik je dužan tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja iznošenjem potpuno i istinito činjenica bitnih za oporezivanje te za svoje tvrdnje ponuditi dokaze. Navedenim člankom propisuje se obveza poreznog obveznika na sudjelovanje u poreznom postupku tako da činjenice iznosi potpuno i istinito te da tvrdnje (iskaze) mora potkrijepiti dokazima.

Prema članku 95. Općeg poreznog zakona porezno tijelo se može u provođenju poreznog postupka obratiti za pomoć inozemnom poreznom tijelu. Pružanje međunarodne pravne pomoći temelji se na sklopljenim međunarodnim ugovorima odnosno Bečkim konvencijama.

Shodno navedenom, porezni obveznik je dužan sudjelovati u poreznom postupku iznošenjem činjenica i dostavom dokaza koje potvrđuju iznesene činjenice. Kako su svi sudionici postupka dužni postupati u dobroj vjeri, ako porezni obveznik građanin ne dokaze ili ako postoji sumnja u podnesenu dokumentaciju mjerodavnih tijela drugih država (gdje je porezni obveznik imao prethodno prebivalište) ispostava Porezne uprave, koja je nadležna za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina, dostavit će dopis Poreznoj upravi Središnjem uredu, Službi za porezni sustav, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, putem nadležnog područnog ureda, koji će temeljem dostavljenog dopisa zatražiti od poreznih tijela druge države podatak o vlasništvu i vrijednosti nekretnina za poreznog obveznika i za članove njegove uže obitelji. Glede dijela upita koji se odnosi na činjenicu može li građanin ostvariti oslobođenje po navedenoj osnovi ako zbog rada boravi u inozemstvu upućujemo na presudu Upravnog suda Republike Hrvatske izraženu u predmetu utvrđivanja poreza na kuće za odmor. Prema presudi Upravnog suda broj: Us-10997/1999 od 31. siječnja 2002., opravdana odsutnost zbog rada u drugom mjestu odnosno zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje. Stoga porezni obveznik koji zbog rada boravi u inozemstvu moze ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje pod uvjetom da ispunjava uvjete navedene u Zakonu.
Povratak na prethodnu stranicu