Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/197
Urudžbeni broj:513-07/01-04-2
Zagreb, 08.03.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Tvrtka "A" postavila je upit o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 12. Zakona o porezu na promet nekretnina. U upitu porezni obveznik navodi da je osnovan teme1jem Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovomošću od 5. lipnja 1993. od strane tadašnjeg javnog poduzeća "B" koje su pravni prednik današnjeg poduzeća "C". U glavnicu novoosnovanog poduzeća, koja je kasnije Izjavom Skupštine od 21. prosinca 1995. usklađena sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ušle su pokretnine i nekretnine u ukupnoj površini od 47622 m2. Međutim kako nekretnine nisu bile poimence navedene (zemljišno-knjižne čestice) nije se mogao tražiti upis prava vlasništva u zemljišne knjige. Kada se prišlo postupku upisa u zemljišne knjige radi nepostojanja pravnog teme1na za upis, sastavljen je ugovor temeljem kojeg tvrtka "C" ustupa bez naknade predmetne nekretnine tvrtki "A" i to nekretnine, koje se prema navodima u dopisu, nalaze u temeljnom kapitalu od trenutka njezina osnivanja od 1993. godine. O mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina na predmetni ugovor temeljem članka 12. Zakona o porezu na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) propisan je način osnivanja društva s ograničenom odgovomošću. Člankom 390. stavak 4. navedenog Zakona propisano je da se temeljni ulog može unijeti ulaganjem stvari i prava. Ulog unošenjem u društvo stvari i prava mora se u cjelini unijeti prije upisa društva u sudski registar. Člankom 409. navedenog Zakona propisano je da se poslovni udio određuje prema veličini preuzetog temeljnog kapitala, ako što drugo nije odredeno društvenim ugovorom.
Prema članku 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, koji je objavljen u Narodnim novinama broj: 69/97, a stupio na snagu 12. srpnja 1997. godine, kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ne plaća se porez na promet nekretnina.
Člankom 14. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnosno drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina. Prema članku 27. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, u predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj : 69/97), a nastanak porezne obveze nije prijavljen do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit će se po navedenom Zakonu. Porez na promet nekretnina se ne plaća, ako je u trenutku sklapanja ugovora o prijenosu nekretnina takav promet bio oslobođen plaćanja poreza. Shodno navedenom, temeljem Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovomošću od 5. lipnja 1993. od strane tadašnjeg javnog poduzeća u glavnicu novoosnovanog poduzeća, koja je kasnije Izjavom Skupštine od 21. prosinca 1995. usklađena sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ušle su sporne nekretnine. Dakle porezna obveza nastala je u trenutku donošenja Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 5. lipnja 1993. odnosno u trenutku unosa nekretnina u temeljni kapital društva. Kako se sada važeći Zakon o porezu na promet nekretnina primjenjuje i na predmete u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu navedenog Zakona, iako nije bila prijavljena, na navedeni unos nekretnina u temeljni kapital moguće je primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po članku 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Stoga nije potrebno sklapanje zasebnog ugovora kojim bi ponovo došlo do nastanka porezne obveze, već je potrebno donijeti akt, kojim se nadopunjuje Odluka, poimence navedenim nekretninama.
Povratak na prethodnu stranicu