Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/157
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 08.12.2003
Porez na promet nekretnina
Na upit osobe "A" o poreznom tretmanu izvanbračne zajednice u ostvarivanju prava na oslobodenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, te o tome smatra li se kupnjom prve nekretnine kada gradanin kupuje u pravilu drugu nekretninu ali se radi o jedinoj nekretnini u njegovom vlasništvu, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju gradani koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Prema članku 11. točka 9.7. Zakona o porezu na promet nekretnina članovima uže obitelji, u smislu navedenog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca, prijavljena na istoj adresi kao i građanin.
Shodno navedenom, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ostvaruju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje. Dakle, ne radi se samo o kupnji prve nekretnine, već o kupnji prve nekretnine kojom se rješava stambeno pitanje. Navedeno proizlazi i iz odredaba Zakona iz kojih je vidljivo da se dopušta mogućnost da porezni obveznici, koji traže pravo na oslobodenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, imaju već u vlasništvu neke nekretnine koje su između ostalog mogli i steći kupnjom, ali je uvjet da te nekretnine ne rješavaju njihove stambene potrebe odnosno da nije riječ o nekretninama znatnije vrijednosti. Nadalje prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina pravo na oslobođenje priznaje se za bračnog druga, odnosno za razliku od Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj: 116/03), Zakon o porezu na promet nekretnina ne izjednačuje bračnog druga sa izvanbračnim drugom. Prava na oslobođenje od plaćanja poreza propisuju poreznim zakonima i pri tome se ne mora slijediti druge zakonske propise.
Povratak na prethodnu stranicu