Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/122
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.08.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Ispostava Porezne uprave Rab, dostavila nam je dopis u kojem navodi da je porezni obveznik osoba "A" podnio prijavu poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o zamjeni sklopljenog sa Gradom Rabom. U prijavi poreza na promet nekretnina porezni obveznik traži pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina jer prema izjavi poreznog obveznika, nekretnine koje se daju u zamjenu oduzete su za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za izgradnju spomen groblja, pa budući da se ne mogu vratiti, sa Gradom je postignut sporazum i zaključen ugovor o zamjeni nekretnina. Glede ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u navedenom slučaju, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), uređeni su uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti, a koja je prenesena u općenarodnu imovinu, državno, društveno ili zadružno vlasništvo, dok je člankom 11. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina.
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o porezu na promet nekretnina primijenit će se i na predmete povrata imovine u kojima je došlo do sklapanja nagodbe između općinskih državnih odvjetništva i ovlaštenika naknade za dobivanje zamjenske nekretnine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 943-01/03-01/02 Ur. broj: 5030109-03-3 od 10. travnja 2003.
Shodno navedenom kada prijašnji vlasnik dobiva naknadu za oduzetu imovinu u naravi, dakle kada dobiva odnosno stječe vlasništvo nekretnine, ne plaća porez na promet nekretnina. Kako je vidljivo iz dopisa i ugovora o zamjeni nekretnina, da u konkretnom slučaju nije došlo do povrata oduzete imovine, a ni do sklapanja nagodbe sa općinskim državnim odvjetništvom za dobivanje zamjenske nekretnine, već je ugovor o zamjeni nekretnina sklopljen sa gradom, nije moguće primijeniti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu