Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/03-01/564
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 01.07.2003
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama - porez na promet nekretnina
Na upit Udruge roditelja djece s posebnim potrebama o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odnosno o plaćanju poreza na promet
nekretnina ako se nekretnina kupuje od građana ili od poduzeća, a iz sredstava donacije, u
nastavku odgovaramo.
Prema članku 11. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnivane na temelju posebnih propisa.
Prema članku 4. Zakona predmet oporezivanja je promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina koje se oporezuje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Novosagrađenim građevinama smatraju se građevine ili njihovi dijelovi koji su sagrađeni, isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Shodno navedenom, Zakonom o porezu na promet nekretnina taksativno su navedena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina. Kako za Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, Udruga je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina.
Porezne obveze koje će nastati temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora za poreznog obveznika Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ovise o tome kupuje li se stara nekretnina ili novosagrađena nekretnina, odnosno kupuje li se nekretnina od poduzetnika u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili od građana.
Ako porezni obveznik - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama kupuje novosagrađenu nekretninu od poduzetnika (pravne i fizičke osobe koje samostalno i
trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda) koji je prilikom izgradnje odnosno stjecanja novosagrađene građevine koristio pravo na odbitak pretporeza, u daljem prometu, dakle kod kupnje takve novosagrađene nekretnine, na građevinsku vrijednost obračunava se porez na dodanu vrijednost, dok se na pripadajući dio zemljišta i iznosa naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela plaća porez na promet nekretnina. U navedenom slučaju porezni obveznik dužan je u roku od 30 od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora prijaviti nastanak porezne obveze nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ispostava Porezne uprave utvrdit će porez na promet nekretnina na pripadajući dio zemljišta i iznosa naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela.
Ako porezni obveznik - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama kupuje «staru» nekretninu ili novosagrađenu nekretninu koju ne isporučuje poduzetnik, plaća porez na promet nekretnina po stopi od 5%, a prema tržišnoj vrijednosti nekretnine u trenutku stjecanja. U navedenom slučaju porezni obveznik dužan je u roku od 30 od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora prijaviti nastanak porezne obveze nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ispostava Porezne uprave utvrdit će porez na promet nekretnina na tržišnu vrijednost nekretnine koja se kupuje.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu