Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/48
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana površine 70 m2 za kupoprodajnu cijenu od 35.500 EUR-a, kojim rješava vlastito stambeno pitanje svoje četveročlane obitelji, ako je u siječnju 2003. godine prodao stan u svom vlasništvu površine 54,7 m2 za kupoprodajnu cijenu od 46.000 EUR-a, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Kako je iz upita vidljivo da je riječ o četveročlanoj obitelji, građanin i članovi njegove uže obitelji moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
- da imaju hrvatsko državljanstvo
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi
- da veličina nekretnine koju građanin kupuje ne prelazi površinu od 90m2 stambenog prostora (četveročlana obitelj)
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine koju građanin kupuje.

Članovima uže obitelji, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi.
Točkom 10. navedenog članka 11. Zakona navodi se da će se navedeni porez, kojeg je građanin bio oslobođen platiti, ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
Shodno navedenom, porezni obveznik - građanin oslobodit će se od plaćanja poreza na promet nekretnina, ako kumulativno udovoljava navedenim uvjetima. Podtočkom 9.3 članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a podtočkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga građanin porezni obveznik koji prvi put kupuje stan od 70 m2 kojim rješava vlastito stambeno pitanje svoje četveročlane obitelji, a u siječnju 2003.godine otuđio je stan površine 54,7m2, a zadovoljava ostale uvjete iz Zakona, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, jer se vlasništvo suma od 54,7 m2 ne smatra riješenim stambenim pitanjem četveročlane obitelji. Napominjemo da se kod vlasništva stan odnosno kuće za odmor, građevinskog zemljišta te poslovnog prostora u obzir uzimaju vrijednosni pokazatelji, dok se kod vlasništva stan ili kuće koji služe za stalni boravak uzimaju u obzir naturalni pokazatelji (površina, infrastruktura te higijensko -tehnički uvjeti).
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu