Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/03-01/72
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-3
Zagreb, 03.03.2005
Oporezivanje naslijeđene imovine
Područni ured Gospić postavio je upit utvrđuje li se tržišna vrijednost lokala i stanova, koji su predmetom nasljeđivanja na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim je porezni obveznik "A", oporučni nasljednik, naslijedio 1/3 stanova i lokala, obzirom da u naslijeđenim stanovima žive zaštićeni najmoprimci te da su naslijeđeni lokali dani u najam na 5 godina. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Oporezivanje nasljedstva u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), ovisno o predmetu nasljedstva. Ako su predmet nasljedstva nekretnine, na stjecanje nekretnina nasljeđivanjem plaća se porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina.
Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, dok se pod tržišnom vrijednošću nekretnine razumijeva cijena koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
Shodno navedenom, na nekretnine stečene nasljeđivanjem na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju plaća se porez na promet nekretnina. Porezna osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju. Kako se u konkretnom slučaju radi o nasljeđivanju stanova, u kojima žive zaštićeni najmoprimci, i poslovnih prostora, danih u najam na određeni rok, porezna osnovici utvrdit će se kao da se radi o stjecanju uz naknadu s time da će se kod utvrđivanja tržišne vrijednosti uzeti u obzir da u stanovima žive zaštićeni najmoprimci odnosno da su poslovni prostori dani u najam što utječe na tržišnu vrijednost tih nekretnina obzirom da nasljednik ne može odmah koristiti predmetne nekretnine.
Povratak na prethodnu stranicu