Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/03-01/77
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.04.2003
Porez na promet nekretnina
Na upit osobe A, o potrebi i načinu utvrđivanja poreza na promet nekretnina kada porezni obveznik temeljem rješenja o nasljeđivanju stekne vlasništvo stana na kojem je uknjižena zabilježba zabrane otuđenja bez suglasnosti jer je ostavitelj primao naknadu Centra za socijalnu skrb, u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je daje predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate. Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Porez na promet nekretnina u postupku nasljedstva utvrđuje se na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, kojeg je porezni obveznik u navedenom slučaju nasljednik, prema članku 17. Zakona dužan prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.
Člankom 9. Zakona propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, dok se pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
Shodno navedenom, nadležna ispostava Porezne uprave će temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, kojim je u sudskom postupku utvrđeno što čini ostavinu, utvrdit osnovicu za obračun poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine. Dakle što je predmet ostavine utvrđuje se u sudskom postupku i nije predmet utvrđivanja u upravnom postupku. U postupku utvrđivanja tržišne vrijednosti nadležna ispostava Porezne uprave uzet će u obzir dugove i troškove koje terete predmetnu nekretninu.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu