Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/02-01/104
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.03.2003
Nekretnine u stečajnom i ovršnom postupku - utvrđivanje osnovice za obračun poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Virovitica, o utvrđivanju porezne osnovice za obračun poreza na promet nekretnina u ovršnom i stečajnom postupku, u nastavku odgovaramo.
Člankom 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Prema stavku 2. članka 9. Zakona, određeno je da se pod tržišnom vrijednosti nekretnina razumijeva cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se u pravilu na temelju isprava o stjecanju. Ako Porezna uprava ocijeni da tržišna vrijednost nekretnine u ispravama o stjecanju nije realno iskazana, ovlaštena je utvrditi tržišnu vrijednost procjenom.
Prodaja nekretnina trgovačkih društava u stečaju odvija se u okviru stečajnog postupka. Njome rukovodi stečajni upravitelj pod nadzorom stečajnog suca, stečajnog vijeća i odbora vjerovnika, pa nema mjesta sumnji u vjerodostojnost ugovorene cijene nekretnine.
Člankom 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96 i 29/99) propisano je da se navedenim Zakonom ureduje postupak po kojem sudovi provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava te osiguranja tražbine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. U postupku ovrhe na nekretnini mjesno je nadležan sud na čijem se području nekretnina nalazi. Vrijednost nekretnine sud utvrđuje zaključkom o prodaji, u kojem ujedno i navodi mjesto i vrijeme prodaje ako se prodaja obavlja javnom dražbom.
Člankom 97. ovršnog zakona propisano je da se na prvom ročištu za dražbu nekretninu ne može prodali ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti. Na drugom ročištu nekretnina se može prodati ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti, ali ne ispod polovine te vrijednosti, s tim da od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje petnaest dana. Ako se nekretnina ne proda ni na drugom ročištu, sud će u roku od najmanje 15 do najviše 30 dana zakazati treće ročište na kojem nekretnina može biti prodana bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost. Kako se prema navedenom postupak ovrhe provodi u skladu sa odredbama Ovršnog zakona nema mjesta sumnji u vjerodostojnost ugovorene cijene nekretnine.
Shodno navedenom, ako se nekretnine stječu u stečajnom i ovršnom postupku koji se provode prema odredbama Zakona nema sumnje da je kupoprodajna cijena iz isprava o stjecanju tržišna vrijednost, jer jedino je u tim slučajevima vrijednost doista prošla tržišnu provjeru.
Povratak na prethodnu stranicu