Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/02-01/2
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 09.01.2002
Poduzeće A - oporezivanje prometa nekretnina, utvrđivanje porezne osnovice
Na upit tvrtke A, pod naznačenim predmetom, odgovaramo u nastavku.
Odredbom čl. 25. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97), propisano je da se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina.
U smislu citiranog propisa porez na promet nekretnina plaća se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (1. siječnja 1998.), kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (1. siječnja 1998.).
U daljnjem se prometu na stjecanje takvih nekretnina - građevina plaća porez na promet nekretnina, što znači da poreznu osnovicu u smislu čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine - građevine u trenutku stjecanja, a to je cijena nekretnine - građevine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja (sklapanja kupoprodajnog ugovora).
Nadalje, odredbama čl. 2. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 i 73/00) i čl. 9. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 60/96 i 54/01), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke novoizgrađenih građevina koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti, a novoizgrađenim građevinama smatraju se građevine i njihovi dijelovi koje su sagrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997.

Porezna osnovica pri isporuci novoizgrađcnih građevina u smislu čl. 8. st. 1. Zakona i čl. 51. t. 14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost jest naknada za vrijednost isporučenog objekta ili dijela objekta koja ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela.
Na isporuke zemljišta plaća se porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, budući da se isporuka zemljišta ne smatra isporukom dobara u smislu čl. 3. st. 4. Zakona te čl. 67. st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pa stoga ne podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost.
U daljnjem se prometu isporuka novoizgrađene građevine oporezuje porezom na dodanu vrijednost ili porezom na promet nekretnina, ovisno o tome je li stjecatelj - kupac novoizgrađene građevine mogao u cijelosti ili djelomično odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez.
Ako stjecatelj novoizgradene građevine nije mogao odbiti zaračunani porez na dodanu vrijednost kao pretporez, u daljnjem se prometu takva građevina oporezuje porezom na promet nekretnina.
Ako je stjecatelj novoizgrađene građevine mogao odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez samo djelomično, u daljnjem se prometu takva građevina oporezuje porezom na promet nekretnina u dijelu u kojem stjecatelj nije mogao odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez, a u ostalom se dijelu oporezuje porezom na dodanu vrijednost (čl. 5. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina).

Povratak na prethodnu stranicu