Porez na promet nekretnina - Porezni obveznik
Broj klase:410-20/03-01/180
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 02.02.2004
Porez na promet nekretnina
Tvrtka "A" d.o.o. dostavila nam je upit u kojem postavlja pitanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kada se kao kupac nekretnine javlja tvrtka koja se bavi prometom nekretnina, a koja kupuje nekretninu sa ciljem prodaje iste nekretnine krajnjem kupcu. U upitu porezni obveznik navodi kako smatra da dolazi do dvostrukog plaćanja poreza na promet nekretnina kada se nekretnine kupuju radi daljnje prodaje. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlašništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to stjece li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate. Stjecanjem nekretnina, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Prema članku 6. Zakona o porezu na promet nekretnina obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Shodno navedenom, porez na promet nekretnina plaća se na promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine. Dakle i u slucaju kada se nekretnine kupuju radi daljnje prodaje, dolazi do prometa nekretnina odnosno do stjecanja vlasništva nekretnina i obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. U navedenom slucaju ne radi se o dvostrukom oporezivanju, vec od dva prometa nekretnina. Prvi promet odnosi se na stjecanje vlasništva nekretnine tvrtke koja kupuje nekretninu radi daljnje prodaje. Drugi promet odnosi se na stjecanje vlasništva nekretnine osobe koja kupuje nekretninu od spomenute tvrtke. U prvom prometu obveznik poreza na promet nekretnina je tvrtka koja kupuje nekretninu radi daljnje prodaje, a u drugom prometu obveznik poreza na promet nekretnina je osoba koja je od tvrtke kupila nekretninu.
Povratak na prethodnu stranicu