Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/10-01/8
Urudžbeni broj:513-07-21-1/10-1
Zagreb, 01.02.2010
Utvrđivanje poreza na promet nekretnina kod kupoprodaje poljoprivrednih zemljišta

       Vezano uz učestale upite područnih ureda o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kod kupoprodaje poljoprivrednih zemljišta s obzirom da su od 1. siječnja 2010. na snagu stupile odredbe članka 81.-85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08), u nastavku  odgovaramo.

       Odredbom članka 81. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi izvan granica građevinskog područja ako namjerava svoje poljoprivredno zemljište prodati, dužan ponudu dostaviti jedinici lokalne samouprave i Gradu Zagrebu. Prema stavku 4. istog članka navedenog Zakona, pravni poslovi sklopljeni protivno navedenoj odredbi su ništetni.

       Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 – Odluka USRH i 153/02; dalje: Zakon) predmet oporezivanja Zakona je promet nekretnina. Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Sukladno stavku 2. istog članka Zakona, stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

        Člankom 14. Zakona propisano je da porezna obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnosno drugoga pravnog posla kojim se stječe nekretnina.

        Slijedom prethodno navedenih odredbi, i u slučajevima kupoprodaje poljoprivrednih zemljišta na temelju isprava o stjecanju sklopljenih nakon 1. siječnja 2010., nadležne ispostave područnih ureda Porezne uprave utvrđuju porez na promet nekretnina jer iako je prema citiranoj odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu u prethodno navedenim slučajevima posrijedi ništetan pravni posao, u postupcima utvrđivanja poreza na promet (u kojima Poreznu upravu obvezuje Zakon o porezu na promet nekretnina), porezna obveza poreza na promet nekretnina nastala je u trenutku sklapanja pravnog posla.

        Skrećemo pozornost da je pri utvrđivanju poreza na promet nekretnina u navedenim slučajevima neophodno voditi računa o odredbi članka 22. Zakona kojom se propisuje pravo na povrat poreza na promet nekretnina ako se raskid ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini voljom ugovornih strana napravi prije nego što se obavi prijenos prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, odnosno ako su raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

        Napominjemo da se prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini voljom ugovornih strana prije nego što se obavi prijenos prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u zemljišnim knjigama na novog vlasnika mora podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza (članak 22. stavak 2. Zakona).    

 

Povratak na prethodnu stranicu