Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/05-01/10
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 21.03.2005
Porez na promet nekretnina
Na upit poreznog obveznika A nastaje li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju kupoprodajnog ugovora kojim porezni obveznik svoju nekretninu prodaje svojem obrtu u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Prema Zakonu o obrtu (Narodne novine, broj: 49/03) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, a obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun. Dakle obrt nije ni pravna ni fizička osoba, već predstavlja "samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti" pa stoga obrt ne može biti sudionik obveznog odnosa ni nositelj prava i obveza iz takvog odnosa.
Shodno navedenom, predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina je promet nekretnina. Kako u konkretnom slučaju nije došlo do prometa nekretnina, ne postoji ni obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu