Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/03-01/12
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 08.04.2003
Porez na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Karlovac, da li se «otpis iz zk. ul.br..... i upis u novi zk.ul. br. uz uknjižbu prava vlasništva« smatra prometom nekretnina, odnosno da li podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina, ili se radi o presudi suda o utvrđivanju prava vlasništva na nekretnini stečenog dosjelošću, te se ne smatra predmetom oporezivanja porezom na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Iz dostavljenog Rješenja, donesenog u zemljišnom knjižnom ispravnom postupku, vidljivo je da je porezni obveznik predmetne nekretnine stekao dosjelošću.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate. Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Člankom 159. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00 i 114/01) propisano je da se dosjelošću stječe vlasništvo samostalnim posjedom te stvari ako taj posjed ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.
U slučaju kada je osnova stjecanja vlasništva dosjelost, pravo vlasništva se ne stječe pravomoćnošću deklaratorne odluke nadležnog tijela, već se stječe samom činjenicom nastanka pravne osnove stjecanja. Stoga Rješenjem o stjecanju vlasništva dosjelošću, nije konstituirano nikakvo novo niti veće pravo za poreznog obveznika od onog od kojeg je ranije imao, stoga navedeno Rješenje ne može predstavljati temelj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu