Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/02-01/1069
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.03.2003
Grad Metković - dostava podataka za utvrđivanje komunalne naknade
Na upit Područnog ureda Dubrovnik, o obvezi dostavljanja podataka o promjeni vlasništva na nekretninama Gradu Metković, a sa svrhom ažuriranja podataka vezanih uz utvrđivanje komunalne naknade, u nastavku odgovaramo.
Člankom 119. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00 i 114/01) propisano je da se vlasništvo nekretnine stječe zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjano očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina.
Shodno navedenom, Porezna uprava ne vodi evidencije o promjeni vlasništva nekretnina, već utvrđuje porez na promet nekretnina temeljem obavljenih prometa nekretnina. Podatke o vlasništvu i promjeni vlasništva na nekretninama vode se u zemljišnim knjigama, pa se zahtjevi za dostavu podataka moraju dostaviti nadležnom Zemljišno-knjižnom odjelu.
Povratak na prethodnu stranicu