Porez na dobit - Poslovne knjige, financijski izvještaji
Broj klase:410-01/04-01/79
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 09.03.2004
Poslovanje pravnih osoba putem interneta
U svezi upita "A" d.o.o. Zagreb, o poslovanju u skladu s važećim zakonskim propisima s firmom "B" Ltd, London uspostavljanjem servisa poznatog pod imenom e-novčanik (plaćanje putem interneta), u nastavku odgovaramo:

Člankom 1. i 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 90/92) propisano je da je svaki poduzetnik čije je sjedište u Republici Hrvatskoj obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva, tako da u njima budu vidljivi njegovi poslovi i stanje njegove imovine. Knjigovodstvo mora biti takvo da trećoj stručnoj osobi u okviru primjerenog roka omogući uvid u poslovne dogadaje i u stanje poduzeća. Poslovni dogadaji moraju se moći pratiti prema njihovu nastajanju i razvoju. Poduzetnik u smislu odredbi ovoga Zakona, jest pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizavanja dobiti.

Člankom 24. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00 i 163/03) propisano je da su za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka) ako porezni propisi ne odreduju drugačije. Porezni obveznici utvrduju i u računovodstvu iskazuju stanja i promjene imovine, obveza i kapitala te nastale iznose prihoda, rashoda i rezultat poslovanja uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se poslovni događaji iskazuju u računovodstvu kada su nastali i iskazuju u financijskim izvješćima razdoblja na koje se odnose.

Odredbama članka 55. stavka 7. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se poslovne knjige i druge evidencije moraju voditi u skladu s načinom oporezivanja poreznog obveznika. Knjige i druge evidencije mogu se voditi i na nosačima podataka, ako ti oblici knjigovodstva, zajedno s pritom primijenjenim postupcima, odgovaraju načelima urednoga knjigovodstva. Kod evidencija koje se vode samo prema poreznim propisima način vođenja mora odgovarati svrsi koju evidencije trebaju ispuniti za oporezivanje. Pri vođenju knjiga i drugih evidencija na nosačima podataka mora se osigurati da podaci u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivima.

Ako porezni obveznik može osigurati podatke, evidenciju poslovnih promjena putem interneta, prema navedenim odredbama Općeg poreznog zakona primjenjujući i odredbe članaka 3. i 8. Zakona o računovodstvu koje propisuju sadržaj knjigovodstvene isprave i oblik vođenja poslovnih knjiga, smatra se da vodi knjigovodstvo koje odgovara načelima urednoga knjigovodstva.

Člancima 18.-21. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 117/01) propisan je način plaćanja prema kojem je poslovai subjekt dužan novčana sredstva voditi na računima kod banaka i sva plaćanja obavljati preko tih računa. Nalozi za plaćanje daju se na magnetnom mediju, elektronički, na obrascima platnog prometa i na drugi način ugovoren između banke i sudionika. Plaćanja s računa obavljaju se tako da uplatitelj daje nalog za plaćanje na teret svoga računa, a u korist računa primatelja. Naloge za plaćanje nalogodavci podnose na izvršenje banci u kojoj se vodi račun uplatitelja.

Zakonom o deviznom poslovanju (Narodne novine, broj 96/03) uređeno je:
1. poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u kunama,
2. poslovanje izmedu rezidenata u stranim sredstvima plaćanja,
3. jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku koji nemaju obilježja izvršenja posla izmedu rezidenata i nerezidenata.

Poslovanje podrazumijeva sklapanje tekućih i kapitalnih poslova te njihovo izvršavanje plaćanjima, naplatama ili prijenosima.

Člankom 57. ovog Zakona Ministarstvo financija - Devizni inspektorat nadzire primjenu i provedbu ovoga Zakona te poslovanje rezidenata i nerezidenata kada svoju gospodarsku ili drugu djelatnost obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske.

Člankom 22. Zakona o trgovini (Narodne novine, broj 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01 i 49/03 - pročišćeni tekst) propisana je prodaja na daljinu. Ugovorom o prodaji na daljinu organizira se od strane trgovca prodaja putem nekog komunikacijskog sredstva za prodaju na daljinu, a sklapa se izmedu trgovca i potrošača, pri čemu se do sklapanja ugovora upotrebljava jedno ili više sredstava za daljinsku komunikaciju.

Slijedom navedenoga, registrirana pravna osoba u Republici Hrvatskoj, može zakonito poslovati primjenjujući navedene zakonske propise.
Povratak na prethodnu stranicu