Porez na dobit - Uračunavanje inozemnog poreza
Broj klase:410-01/08-01/207
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-3
Zagreb, 26.03.2008
Porez po odbitku na naknade za softver

Obratio nam se porezni obveznik "A" d.o.o. Zagreb, s pitanjem u svezi plaćanja poreza po odbitku pri kupnji licence za poslovni sustav (softverski program). Društvo "A" d.o.o. naručuje od tvrtke "B" iz Dublina, isključivo za krajnjeg poznatog korisnika, putem elektronske pošte, licenčnu datoteku za poslovni sustav X. Tvrtka "B" isporučuje naručenu licenčnu datoteku "Y", koji potom istu isporučuje krajnjem korisniku, kupcu. Licenčna datoteka konfigurirana je za poznatog kupca i isključivo njemu daje pravo korištenja poslovnog sustava sukladno naručenoj konfiguraciji. Društvo "A" pritom ne ostvaruje nikakva licenčna autorska ili bilo kakva druga prava intelektualnog vlasništva na temelju navedene licenčne datoteke. Isto tako društvo "A" ne može licenčnu datoteku prodati niti jednom drugom subjektu, jer nema pravo distribucije i prodaje licenčne datoteke nikome drugome osim unaprijed poznatom kupcu navedenom u inicijalnoj narudžbi, te istu tretira kao robu u tranzitu. Zbog navedenog porezni obveznik, društvo "A" d.o.o. smatra da nema obvezu obračunati porez po odbitku prema članku 31. Zakona o porezu na dobit.

Nastavno dajemo mišljenje.

Prema članku 31. stavak 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), porez po odbitku plaća se, između ostaloga, na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava), koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. U članku 49. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05 i 133/07), propisano je da u naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, prema članku 32. Zakona, spadaju i naknade za ustupanje prava na uporabu intelektualnog vlasništva koje obuhvaćaju zaštitu prava na reprodukciju književnih, umjetničkih i znanstvenih djela, kinematografskih djela, patenata, zatim prava na uporabu imena proizvoda i zaštitnih znakova, dizajna ili modela, planova, nacrta, tajnih formula ili postupaka, prava na patent, licenciju, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodnu formulu, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo, koja su prava zaštićena pravnim propisima i običajima kojima se regulira njihovo stjecanje i uporaba.

Naknada za softver spada u naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva. U skladu s tim, ako se plaća naknada za softver koji ima elemente autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, u koje spada i licenca, tada se naknada oporezuje porezom po odbitku. Ako kupljeni softver nema tih obilježja, tada se porez po odbitku ne plaća.

U pravilu, porez po odbitku plaća se ako se radi o ustupanju autorskih prava na korištenje softvera radi prodaje ili radi daljnjeg razvitka pri čemu se ustupa na vremenski ograničeno korištenje zaštićeno autorsko pravo. Ako se radi o kupnji softvera za korištenje, ne plaća se porez po odbitku.

Zbog navedenog smatramo da, ako se radi o kupnji softvera kao robe za daljnju prodaju bez stjecanja autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva, tada se na naknade za softver ne plaća porez po odbitku.

Povratak na prethodnu stranicu