Porez na dobit - Uračunavanje inozemnog poreza
Broj klase:410-01/06-01/1112
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.04.2007
Porez po odbitku na usluge poslovnog i poreznog savjetovanja

Obratio nam se porezni obveznik "A" iz Zagreba, s pitanjem u svezi oporezivanja porezom po odbitku usluga poslovnog i poreznog savjetovanja. Postavljeno je pitanje plaća li se porez po odbitku na takove usluge u slučajevima u kojima je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Nastavno dajemo mišljenje.

Prema odredbi članka 31. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), porez po odbitku jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. U stavku 6. istoga članka propisano je da se porez po odbitku plaća i na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama.

 

U članku 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05.), propisno je da tuzemni isplatitelj naknada, od kojih se utvrđuje porez po odbitku prema članku 31. Zakona nerezidentima koji su rezidenti država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezan je prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku na način određen ugovorom i Zakonom. U stavku 4. istoga članka propisano je da ako se pri isplati naknada iz članka 31. Zakona ne plaća porez po odbitku, na temelju primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primatelj naknade može umjesto obrasca Zahtjeva dostaviti samo potvrdu o rezidentnosti od nadležnog inozemnog poreznog tijela.

 

Budući da Republika Hrvatska pri zaključivanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja primjenjuje Model OECD, u pravilu, prema ugovorima se dobit od poslovanja društva jedne države ugovornice oporezuje samo u toj državi, osim ako društvo posluje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Uz navedeno, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja spadaju u međunarodne ugovore koji su po svojoj snazi iznad tuzemnog zakonodavstva.

 

U skladu s navedenim, u slučajevima plaćanja naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, ne plaća se porez po odbitku kada je primatelj naknade rezident države ugovornice s kojom je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (osim ako samim ugovorom nije drukčije uređeno). Primatelj naknade dokazuje da je rezident države ugovornice na temelju ovjerenog obrasca Zahtjeva iz članka 51. stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit, a umjesto obrasca Zahtjeva može dostaviti samo potvrdu o rezidentnosti od nadležnog inozemnog poreznog tijela.

Povratak na prethodnu stranicu