Porez na dobit - Spajanja i pripajanja poreznih obveznika
Broj klase:410-01/07-01/234
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.04.2007
Postupanje s revalorizacijskim pričuvama pri podjeli društva

Obratio nam se porezni obveznik "A", Zagreb, s pitanjem u svezi postupanja s revalorizacijskim pričuvama pri statusnim promjenama.

Društvo namjerava provesti podjelu s osnivanjem, a u kapitalu ima iskazane revalorizacijske pričuve koje potječu od revalorizacije nekretnina. Nakon podjele nekretnine prelaze u imovinu novoga društva, pa se postavlja pitanje smatraju li se revalorizacijske pričuve realiziranima u trenutku podjele i povećavaju li osnovicu poreza na dobit postojećeg društva.

Prema odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

U članku 39. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05), propisano je da revalorizacijske pričuve koje su formirane pri procjeni imovine koja se amortizira u razdobljima prije primjene Zakona, 1. siječnja 2005., uključuju se u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju i u iznosu u kojem se obračunava povećani trošak amortizacije na temelju revalorizacije, a ostatak revalorizacijske pričuve pri prodaji, uništenju ili drugom obliku otuđenja imovine od koje su oblikovane revalorizacijske pričuve. U stavku 2. istoga članka propisano je da se revalorizacijska pričuva koja je formirana pri procjeni imovine od dana početka primjene Zakona uključuje u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je realizirana a utvrđuje se u svoti povećane amortizacije nastale zbog revalorizacije. Ostatak revalorizacijske pričuve uključuje se u poreznu osnovicu nakon uništenja, prodaje ili otuđenja na drugi način imovine od koje je revalorizacijska pričuva oblikovarfa.

Podjelom društva s osnivanjem u novo društvo unose se nekretnine od kojih je formirana revalorizacijska pričuva, što znači da se revalorizacijska pričuva realizira i uključuje u kapital s kojim se može raspolagati

Zbog navedenoga smatramo da iznos revalorizacijskih pričuva nastalih revalorizacijom nekretnina koje se pri podjeli unose u novo društvo, treba uključiti u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je nastala statusna promjena podjele društva s osnivanjem.

Povratak na prethodnu stranicu