Porez na dobit - Spajanja i pripajanja poreznih obveznika
Broj klase:410-01/06-01/888
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 02.11.2006
Primjena Zakona o porezu na dobit pri odvajanju dijela društva i Zakona o porezu na promet nekretnina

Obratio nam se porezni obveznik „A“, d.o.o. Zagreb, s pitanjem u svezi primjene propisa o oporezivanju prometa nekretnina pri odvajanju dijela društva.

„A“ namjerava provesti postupak podjele društva odvajanjem, sukladno članku 550a. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Prema navedenom članku postupak odvajanja provodi se na način da se prenosi dio imovine društva koje se dijeli, „A“ d.o.o., a da ono ne prestaje, na novo društvo koje se osniva radi provođenja odvajanja, „B“ d.o.o. Osnivači „B“ d.o.o bile bi fizičke osobe, iste koje su i osnivači „A“ d.o.o. Iz društva „A“ d.o.o. na novo društvo „B“ d.o.o., osim imovine prelazi dio obveza društva koje se dijeli i dio kapitala postojećeg društva.

Postavlja se pitanje o plaćanju poreza na promet nekretnina koja čini imovinu dijela koji se odvaja i prenosi iz jednog društva na drugo, budući da se porez na promet nekretnina ne plaća u postupku razdvajanja. Odvajanje je jedan od načina podjele društva ali nije izričito navedeno u Zakonu o porezu na promet nekretnina.

Na postavljeno pitanje nastavno dajemo mišljenje.

 

U članku 12. stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97 do 153/02.), propisano je da se porez na promet nekretnina ne plaća kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava u smislu Zakona o trgovačkim društvima, te u postupku razdvajanja društva u više trgovačkih društava.

 

U navedenim odredbama nije posebno navedena podjela društva, ali nije niti mogla biti navedena jer pri donošenju propisa o porezu na promet nekretnina, Zakon o trgovačkim društvima nije propisivao statusnu promjenu podjele društva. Zakon o trgovačkim društvima izmijenjen je tijekom 2003., te u članku 550a. propisuje da se društvo kapitala može podijeliti i to razdvajanjem ili odvajanjem. Razdvajanje ili odvajanje spadaju i istu grupu tzv. „statusnih promjena'. Intencija propisa je da se pri statusnim promjenama koje se provode prema Zakonu o trgovačkim društvima, ne plaća porez na promet nekretnina, te smatramo da se i pri postupku odvajanja, koji je jedan o oblika podjele društva, ne plaća porez na promet nekretnina.

Povratak na prethodnu stranicu