Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-10/10-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-4
Zagreb, 18.02.2010
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu

Obveznik 'A' postavio je upit vezano uz pravo na korištenje državne potpore za obrazovanje i izobrazbu odnosno postavio je upit da li se edukacija radnika zbog uvođenja novog informacijskog sustava, koji je provodila jedna privatna tvrtka može smatrati i priznati kao trošak obrazovanja sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Prema upitu, radi se o certificiranom programskom rješenju iScala" od tvrtke Epicor (ERP sustav) koji omogućuje navedenom obvezniku integraciju i pregled poslovanja svih organizacijskih jedinica poduzeća u realnom vremenu (prodaja, nabava, skladišne poslovanje, praćenje proizvodnje, salda konti, glavna knjiga i ostale evidencije). Zbog složenosti sustava, bilo je potrebno, prema upitu, provoditi dodatno obrazovanje radnika. Tvrtka Kapa - Spin d.o.o., iz Zagreba uz implementaciju IS-a provodila je i osnovnu obuku i obrazovanje radnika u trajanju od 152 sata, a osim troškova obrazovanja, ista je izvršila i obračun troškova dolaska na lokaciju navedenog obveznika, što je bilo, prema upitu, jeftinije nego da su radnici navedenog obveznika putovali u Zagreb. Edukacija je provođena u okviru radnog vremena. Stoga se postavlja upit, da li se navedeno obrazovanje može smatrati posebnim obrazovanjem jer, prema upitu, malo koji poslodavac posjeduje takva informatička rješenja, te da li takvi troškovi mogu koristiti u prijavi poreza na dobit kao državna potpora za obrazovanje i izobrazbu zbog smanjenja osnovice poreza na dobit.

Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06) u članku 5. stavku 1. propisuje da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama navedenog Zakona.

Člankom 6. stavkom 1. točkom 5. Zakona o porezu na dobit propisano je da se porezna osnovica iz članka 5. navedenog Zakona smanjuje za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšice sukladno posebnim propisima. Nadalje, odredbom članka 6. stavka 4. navedenog Zakona propisano je da poticaji iz stavka 1. točke 5. navedenog članka koji sadrže državnu potporu moraju biti odobreni sukladno posebnim propisima o državnim potporama.

Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08 i 146/09) u članku 14. propisuje da se porezna osnovica može smanjiti za svotu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u Zakonu o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu i drugim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Prema članku 2. stavku 1. točki a) Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine broj 109/07 i 152/08) opće obrazovanje i izobrazba uključuje obrazovanje i izobrazbu koji nisu neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za obrazovanje i izobrazbu, već omogućuju stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, čime znatno poboljšavaju mogućnost radnika za zapošljavanje. Sukladno članku 2. stavku 1 točki b) navedenog Zakona, posebno obrazovanje i izobrazba uključuje obrazovanje i izobrazbu koji su neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za posebno obrazovanje i izobrazbu te omogućuju stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, ili koje su samo dijelom prenosive.

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu u članku 7. propisuje da se opravdani troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe priznaju samo za radnike korisnike državne potpore i moraju biti u svezi s djelatnošću korisnika državne potpore.

Među opravdane troškove općeg obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi, a sukladno članku 8. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu:

učilištima te drugim obrazovnim i visoko obrazovanje, uključujući

1.   školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje poslijediplomske studije i doktorske studije,

2.   naknada za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

3.   predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe,

4.   stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,

5.   otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Prema odredbi članka 9. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, među opravdane troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi: 1 .   naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima,

2.   specijalizacije i drugih oblika posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

3.   predavača i instruktora, savjetovanja u svezi s projektima posebnog obrazovanja i izobrazbe,

4.   stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,

5.   otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Temeljem navedenog, a sukladno dopisu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa: 410-01/10-01/05, Ur.broj: 526-02-02/1-10-2 od 9. veljače 2010., troškovi koje je porezni obveznik imao u svezi s edukacijom radnika radi uvođenja novog informacijskog sustava mogu se smatrati opravdanim troškovima posebnog obrazovanja i izobrazbe koji su propisani odredbom članka 9. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu.

Stoga, porezni obveznik može u prijavi poreza na dobit, osnovicu poreza na dobit smanjiti za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u Zakonu o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu, te Pravilniku o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine broj 12/08 i 13/09).

Povratak na prethodnu stranicu