Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/08-01/17
Urudžbeni broj:513-08-21-01/08-2
Zagreb, 04.04.2008
Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva

Obratio nam se "X" d.o.o., s pitanjem u svezi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva.

Prema navodima u upitu, društvo A drži 15% dionica društva B. Ulaganje u dionice vodi po metodi troška. Dioničko društvo B želi povećati temeljni kapital društva unosom iz sredstava rezervi i zadržane dobiti. U tu svrhu izglasana je raspodjela dividende u obliku dividendnih dionica putem emisije običnih dionica po nominalnoj vrijednosti prema pripadnosti dividende. Na temelju odluke o isplati dividende društvo A je iskazalo prihode od dividendi, te je iste isključilo iz porezne osnovice, sukladno odredbama članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), i članka 12. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05 i 133/07). Postavljeno je pitanje, je li društvo A ispravno postupilo kada je knjižilo prihode od dividendi i za iste smanjilo poreznu osnovicu u prijavi poreza na dobit, budući da je umjesto dividende dobilo dionice kao rezultat povećanja kapitala.

Na postavljeno pitanje nastavno odgovaramo.

Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dobit, porezna osnovica iz članka 5. Zakona smanjuje se za prihode od dividendi i udjela u dobiti. I u članku 12. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da se porezna osnovica smanjuje za prihode od dividendi i udjela u dobiti, pod kojima se razumijevaju primljene dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu kod poduzetnika.

Prema navedenim odredbama razvidno je da se udjeli u dobiti odnosno dividenda ostvarena na temelju udjela u kapitalu isključuje iz porezne osnovice, ako je dividenda iskazana u prihodima imatelja udjela odnosno dionica.

Sukladno navedenom, ako je društvo A kao imatelj dionica iskazalo prihode u financijskom izvješću, na temelju odluke društva B o raspodjeli dividende, tada za prihode od dividendi može smanjiti poreznu osnovicu, u smislu navedene odredbe članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dobit. Činjenica da je imatelj udjela odnosno dionica umjesto novca dobio dionice temeljem odluke o povećanju kapitala, ne mijenja bit poslovnog događaja.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz vlastitih sredstava rezervi i zadržane dobiti, mora se temeljiti na godišnjim financijskim izvješćima, a može se donijeti tek nakon što se utvrdi račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu koja je prethodila onoj u kojoj se donosi odluka o povećanju kapitala (zadnji godišnji račun), sukladno odredbama članka 328. stavci 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 do 107/07).

Zbog navedenog smatramo da je društvo A za iskazane prihode od dividendi, za koje je primilo dionice s naslova povećanja temeljnog kapitala iz vlastitih sredstava, moglo smanjiti osnovicu poreza na dobit u prijavi poreza na dobit, na rednom broj 27 PD Obrasca.

Povratak na prethodnu stranicu