Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/08-01/490
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 11.06.2008
Nagrađivanje klijenata - korisnika kartičnih proizvoda

Porezni obveznik banka 'A' planira provesti projekt sheme nagrađivanja svojih klijenata - korisnika kartičnih proizvoda, a usmjeren je i na postojeće i na buduće klijente navedene banke. Takva shema naziva se shema lojalnosti, a u slučaju korisnika kreditnih i debitnih kartica, cilj je takve sheme privlačenje novih klijenata. Pravilima sheme utvrđeno je da bi svaki korisnik imao pravo na određeni broj bodova za svako plaćanje karticama navedene banke koje su uključene u takvu shemu, a koje je učinjeno na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Pravilima sheme utvrđene su i nagrade za lojalnost odnosno pravo na nagradu ima korisnik kartice koji svojim plaćanjima karticom koja je uključena u program prikupi određeni broj bodova. Predviđene nagrade mogu biti u obliku robe, popusta pri kupnji određene robe te usluga. Sadašnji i budući korisnici kartica bi putem publikacija i javnih glasila bili obaviješteni o točno određenim nagradama koje se mogu ostvariti u okviru sheme lojalnosti, te o točnom broju bodova koje korisnici trebaju sakupiti da bi ostvarili pravo na njih.

Provedbu opisane sheme lojalnosti, banka 'A' bi ugovorom angažirala trgovačko društvo, a ujedno bi bila i jedan od osnivača društva. Ugovorom bi bilo utvrđeno da takvo trgovačko društvo obavlja određene usluge: prikuplja podatke i vodi evidenciju o sakupljenom broju bodova svakog od korisnika kartice; putem javnih glasila i brošura obavještava sadašnje i buduće korisnike kartica o nagradama u okviru sheme lojalnost, te broju bodova potrebnom za ostvarenje prava na nagradu; izdaje korisnicima kartica vauchere za korištenje nagrada; sklapa ugovore s prodajnim mjestima, na kojima korisnici kartica ostvaruju pravo na nagrade; vrši plaćanje po računima koje mu za pružene isporuke i obavljene usluge ispostave prodajna mjesta na kojima su korisnici kartica ostvarili pravo na nagrade; vodi evidenciju o ostvarenim nagradama, te izvještava banku o sakupljenim bodovima i realizaciji ostvarenih nagrada.

Ugovorom između banke 'A' i trgovačkog društva, utvđeno je da trgovačko društvo za usluge provedbe sheme lojalnosti ima pravo na naknadu koja bi se utvrđivala u odnosu na mjesečno sakupljeni broj bodova korisnika kartica navedene banke, a trgovačko društvo bi za navedenu uslugu fakturiralo banci putem mjesečnih računa.

Temeljem navedenog, postavljeni su upiti, na koja u nastavku odgovaramo:

1. Da li će troškovi koji će banci nastati po osnovi mjesečnih faktura trgovačko društvo za usluge provedbe navedene sheme lojalnosti, biti porezno priznati rashodi po osnovu promidžbe?

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 5. stavku 1. propisuje da je osnovica poreza na dobit, dobit koja se utvrđje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona.

Zakon u članku 7. stavku 1. točci 3. propisuje da se porezna osnovica iz članka 5. Zakona povećava za 70% troškova reprezentacija (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom. Prema stavku 5. navedenog članka, iznimno od stavka 1. točke 3. navedenog članka, ne smatraju se reprezentacijom proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom 'nije za prodaju', te drugi reklamni predmeti s nazivom trvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ne smatraju se reprezentacijom do 80,00 kuna pojedinačne vrijednosti.

Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 i 133/07; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje da se troškovima promidžbe za koje se ne uvećava porezna osnovica u smislu članka 7. stavak 6. Zakona, smatraju i troškovi nastali putem sredstva javnog priopćavanja, na oglasnim stupovima i pločama, telopima, lecima, katalozima, sajmovima, troškovi nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara, te troškovi kojim se promiče ime, dobro ili usluga poreznog obveznika na drugi način koji ima javno obilježje.

Temeljem navedenog, troškovi koji će nastati banci po osnovi mjesečnih faktura vezano uz provedbu sheme lojalnosti nisu troškovi promidžbe, već porezno priznati rashod temeljem odredbe članka 5. stavka 1. Zakona i članka 11. stavka 1. Pravilinika. Naime, banka plaća mjesečnu naknadu trgovačkom društvu. Takvo trgovačko društvo, prema navodima iz upita, obavlja, između ostalog, usluge obavještavanja sadašnjih i budućih korisnika kartica, putem javnih glasila i brošura, o nagradama u okviru sheme lojalnosti. Navedeno znači, da će troškovi promidžbe trgovačkog društva biti porezno priznati rashodi trgovačkog društva, a naknada koju će banka plaćati trgovačkom društvu za obavljene usluge je prihod trgovačkog društva.

2. Da li će troškovi koji će trgovačkom društvu nastati po osnovi faktura dobavljača i izdavanja vauchera za korištenje nagrada korisnicima kartica odnosno troškovi koji će nastati pri obavljanju usluge provedbe navedene sheme lojalnosti, biti porezno priznati rashod trgovačkog društva?

Prema članku 2. stavku 1. Zakona porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Zakon u članku 5. stavku 1. propisuje da je osnovica poreza na dobit, dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona.

Sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju se bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja. Povećanjem kapitala smatraju se i sva izravna povećanja dobiti i svih oblika kapitala osim revalorizacijskih pričuva. S revalorizacijskim pričuvama izjednačavaju se i odgovarajuće pričuve za vrijednosna usklađenja financijske imovine, utvrđene po posebnim propisima.

Pravilnik u članku 11. stavku 1. propisuje da se rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti.

Temeljem navedenog, trgovačko društvo je obveznik poreza na dobit, a troškovi koje takvo trgovačko društvo ima po osnovi faktura dobavljača i izdavanja vauchera za korištenje nagrada korisnicima kartica, smatraju se porezno priznatim rashodima.

Molimo da se s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu