Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/08-01/245
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 01.04.2008
Donacija za pomoć obitelji teško invalidnog djeteta

Primili smo upit Centra za socijalnu skrb u kojem navode da bi primili na svoj žiroračun određena financijska sredstva pravnih i fizičkih osoba kao donaciju uz obavezu da donaciju isplate putem svoje blagajne obitelji teško invalidnog djeteta, u svezi čega se postavljaju sljedeća pitanja:

- smatra li se donacija oporezivim primitkom te tko i u kojem trenutku vrši uplatu pripadajućeg dijela poreznih obveza,

- da li obitelj pri primitku donacije ili nakandano treba priložiti račun u koju svrhu je iskorištena donacija,

- da li Centar treba sklopiti ugovor o danciji s donatorom?

Prema izjavi obitelji teško invalidnog djeteta, primljene donacije bi se koristile za životne potrebe djeteta.

Prema odredbama članka 2. stavak 6. i 7. Zakona o porezu na dobit ('Narodne novine' broj 177/04, 90/05 i 57/06) državne ustanove nisu obveznici poreza na dobit, osim ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu.

U skladu s člankom 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit, državne ustanove mogu primati darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, ako navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Darovanja u visini do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj  godini smatraju se porezno priznatim rashodima odnosno izdacima darovatelja (poreznog obveznika poreza na dobit). Iznimno, svota može biti i veća od 2 % prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Darovanja za zdravstvene potrebe koje isplaćuje ili daje poslodavac odnosno isplatitelj primitka po osnovi nesamostalnog rada svojem radniku odnosno osobi koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada, smatraju se primitkom u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona, pa se po toj osnovi utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada.

Slijedom navedenog, nakon što Centar za socijalnu skrb primi novačna sredstva od donatora, Centar može navedena sredstva u svrhu darovanja za zdravstvene potrebe neoporezivo isplatiti na žiroračun fizičke oosbe - primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Napominjemo da je odredbama članka 9. stavka 2 točke 2.1. podtočke 2.1.2. i stavka 4. Zakona o porezu na dohodak propisano da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to primici po posebnim propisima, kao što su socijalne potpore, ako navedeni primici nisu u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka iz članka 5. stavka 2. Zakona.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu