Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/07-01/714
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 06.06.2007
Kamate kao porezno priznati rashod

Društvo "A" d.d. Zagreb, osnovano od madžarske financijske organizacije, sukladno mađarskim propisima, postavilo nam je pitanje o poreznom priznavanju kamata. Pitanje je, mogu li se troškovi kamata na primljene kredite smatrati porezno priznatim rashodima u smislu odredbe članka 32. stavak 4. Pravilnika o porezu na dobit, u slučaju da osnivač, koji je prema madžarskim propisima financijska organizacija, o čemu je priloženo rješenje madžarskog Državnog inspektorata financijskih organizacija, odobri krediti društvu u Hrvatskoj.

Nastavno dajemo mišljenje.

U članku 8. Zakona o porezu na dobit propisano je da se porezna osnovica povećava za kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju, osim kamate po kreditima od financijskih organizacija.

U članku 32. stavak 4. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05), u kamate iz članka 8. Zakona ne spadaju kamate na kredite koji se primaju od dioničara odnosno člana društva koji je banka ili druga financijska organizacija.

 

Zakon o porezu na dobit, (a niti drugi propisi koji uređuju financijsku djelatnost), ne definiraju pojam financijske institucije. Međutim, temeljno obilježje i smisao svake gospodarske djelatnosti je ostvarivanje prihoda odnosno dobiti od djelatnosti. Tako bi djelatnost svake financijske institucije trebala biti prodaja odnosno plasiranje financijskih sredstava na tržištu uz naknadu koja je kamata.

Sukladno navedenim propisima, ako je djelatnost osnivača tuzemnog društva, prodaja odnosno plasiranje financijskih sredstava na tržištu uz naknadu koja je kamata, može se smatrati da spada u financijsku organizaciju, što znači da se kamate po odobrenom kreditu tuzemnom društvu kćeri smatra porezno priznatim rashodom, ali samo do 4,5%.

Navedeno ograničenje poreznog priznavanja kamata proistječe iz odredbi članka 14. stavci 2. i 3. Zakona o porezu na dobit i članka 37. Pravilnika o porezu na dobit, u kojima je propisano da pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma, a tu kamatnu stopu određuje i objavljuje ministar financija, prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti. Ako ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje kamata ne odredi i ne objavi visinu kamate, u tom razdoblju primjenjuje se eskontna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna banka. Budući da ministar financija nije objavio kamatnu stopu za 2007. godinu, primjenjuje se eskontna stopa Hrvatske narodne banke koja je 4,5%.

Povratak na prethodnu stranicu