Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/07-01/1111
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 03.09.2007
Porez na dobit i potpore

U vašem podnesku za poreznog obveznika "A" d.o.o. iz Rovinja, pitate za računovodstveni prikaz potpora i oporezivanja porezom na dobit. Posebno ističete da društvo, osim potpora od grada, prima i potpore od drugih trgovačkih društava, također obveznika poreza na dobit. Potpore ru namijenjene tiskanju brošura s područja arhitekture. Društvo određenu količinu brošura i mapa daje besplatno svojim financijerima a jedan dio prodaje. Postavljate pitanje računovodstvenog i poreznog aspekta primljenih potpora, poglavito od trgovačkih društava, te ispravno razlikovanje od redovnih poslovnih transakcija u okviru obavljanja redovne arhitektonsko inženjerske djelatnosti.

Iz vašeg podneska razvidno je da trgovačko društvo "A" iz Rovinja, uz redovnu djelatnost povremeno izdaje brošure i grafičke mape iz područja arhitekture koje spadaju u izdavačke projekte iz područja kulture, za koja prima potporu od lokalne samouprave, ali i donacije i sponzorstva od drugih osoba.

Potpore primljene od jedinice lokalne samouprave spadaju u državne potpore koje se evidentiranju sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS-u) 20. Naime, prema članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), osnovica poreza na dobit je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, povećana i smanjena prema odredbama toga Zakona. U članku 33. istoga Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako Zakon ne određuje drukčije. Navedene poslovne promjene u upitu Zakon ne uređuje drukčije, što znači primjenu MRS-a i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI-a). Davanja iz proračuna (izravna i neizravna) spadaju u državne potpore na koje se primjenjuje MRS 20. Primjena toga standarda znači da primljena sredstva (potpore) treba iskazati kao odgođeni prihod, koji se unosi u prihod razdoblja (dobit) u istom razdoblju kada i odnosni troškovi odnosno rashodi koji se namiruju iz primljenih potpora. To znači da se prihodi od potpora iskazuju u razdoblju u kojemu i troškovi koji se pokrivaju potporama.

Glede primljenih sredstava od drugih društava, obveznika poreza na dobit, ista se ne mogu svrstati u potpore u smislu navedenih propisa, nego u donacije ili sponzorstvo. Primljene donacije i sponzorska sredstva iskazuju se kao prihod u razdoblju u kojemu su primljena, sukladno odredbi članka 9. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05), prema kojoj se prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), smatraju bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja.

Prema svemu navedenom, primljena sredstva od lokalne samouprave smatraju se potporama koje se kao prihodi razgraničavaju na razdoblja u kojima se iskazuju troškovi, za pokriće kojih su potpore primljene, a druga primljena sredstva iskazuju se kao prihodi razdoblja u kojemu su sredstva primljena.

Prema poreznim propisima, porezni obveznik nema obvezu posebnog knjigovodstvenog praćenja i obračuna povremene djelatnosti izdavanja brošure i mape, niti bilo koje druge povremene djelatnosti koju se obavlja uz osnovnu djelatnost. No, budući da se u ovom slučaju povremena djelatnost financira iz potpora i donacija, bilo bi jednostavnije kada bi se u okviru ukupnog knjigovodstva organiziralo posebno knjigovodstveno praćenje i obračun za taj dio posla, zbog jednostavnijeg praćenja trošenja potpora te zbog izvješćivanja davatelja potpore o ukupno obavljenom poslu.

Povratak na prethodnu stranicu