Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/07-01/378
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 27.06.2007
Prijenos potpore

Na temelju vašeg zahtijeva za očitovanjem o predloženom odgovoru na upit poreznog obveznika "A" d.o.o. iz Rijeke, nastavno odgovaramo.

Prema navodima u upitu, Jedinica lokalne samouprave osnovala je društvo s ograničenom odgovornošću sa 100%-tinim udjelom s namjerom da izgradi vodoopskrbni sustav čija je izgradnja financirana iz namjenskih bespovratnih sredstava Hrvatskih voda, namjenske naknade prikupljene od potrošača vode iz javnog opskrbnog sustava, kredita OBRD i drugih sredstava bez obveze vraćanja.

Društvo je izgradilo vodoopskrbni sustav, ishodilo sve uporabne dozvole i predstoji primopredaja izgrađenih objekata komunalnim društvima - vodovodima. Društvo nije ostvarivalo prihode iz djelatnosti niti je to predviđeno u budućnosti. Budući da je nakon izgradnje ostalo namjenskih sredstava Hrvatskih voda i sredstava od naplaćene garancije izvođaču radova, osnivači društva, lokalna samouprava, donijeli su odluku na Skupštini društva da se dio neutrošenih sredstava preusmjeri na novoosnovano društvo lokalne samouprave (37 općina i gradova), županije i Hrvatskih voda, koje je osnovano radi izgradnje sustavne javne odvodnje i zaštite voda u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Sredstva se daju bez obveze vraćanja za sufinanciranje početka rada novoosnovanog društva i projektiranje objekata iz programa sustava javne odvodnje i zaštite voda. Neiskorištena bespovratna namjenska sredstva neće se vraćati lokalnoj samoupravi, jer ima puno općina i gradova, nego će se doznačiti novoosnovanom društvu. Sredstva su iskazana u okviru kapitala društva koje daje sredstva. Postavljena su slijedeća pitanja:

1. Predstavlja li odliv sredstava porezno nepriznati rashod društvu koje daje sredstva?

2. Može li društvo koje prima sredstva ista obračunati prema MRS-u 20 ili je to prihod razdoblja u kojemu su sredstva primljena.

 

Nastavno dajemo mišljene.

Prema navedenim podacima društvo koje je osnovala lokalna samouprava, osnovano je s ciljem izgradnje vodoopskrbnog sustava iz namjenskih sredstava, te društvo nije osnovano kao poduzetnik s ciljem stjecanja dobiti. Sve aktivnosti financirane su iz potpora (tuđih sredstava), dakle ne od stečenih sredstava od obavljanja djelatnosti. Višak sredstava odnosno preostala sredstva pripadaju osnivaču, tj. lokalnoj samoupravi.

Drugo novoosnovano društvo kojemu je višak sredstava iz prethodnog projekta doznačen, lokalna samouprava osnovala je radi izgradnje sustavne javne odvodnje i zaštite voda u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

Smatramo da u ukupnom postupku treba cijeniti gospodarsku bit obavljenih poslova u smislu članka 10. stavak 1. Općeg poreznog zakona. Sredstva prvog društva su primljene potpore, a nisu kapital društva i tako ih je trebalo evidentirati, kao odgođeni prihod. U oba slučaja, u biti, radi se o potporama; prvi put primljenim izravno a drugi put neizravno, ali za istu svrhu i uz suglasnost davatelja potpore, države i lokalne samouprave. Time što se radi o neizravnom transferu nije izmijenjena bit događaja.

Prema članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), osnovica poreza na dobit je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, povećana i smanjena prema odredbama toga Zakona. U članku 33. istoga Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako Zakon ne određuje drukčije. Navedene poslovne promjene Zakon ne uređuje drukčije, što znači primjenu MRS-a i MSFI-a. Davanja iz proračuna (izravna i neizravna) spadaju u državne potpore na koje se primjenjuje MRS 20 prema kojemu je dopušten kapitalni i dobitni pristup.

Kapitalni pristup se primjenjuje, u pravilu, u slučajevima kada davatelj sredstava, u ovom slučaju lokalna samouprava i građani, postaje suvlasnikom ili povećava svoj vlasnički udjel u poduzeću i ne bi se trebale uključivati u račun dobiti i gubitka, a prema pitanju, porezni obveznik ne primjenjuje ovaj nego dobitni pristup.

Kod dobitnog pristupa, po kojem se postupa u opisanom slučaju, primljena sredstva (potpore), trebalo je iskazivati kao odgođeni prihod, koji se unosi u prihod razdoblja (dobit) u istom razdoblju kada i odnosni troškovi odnosno rashodi koji se namiruju primljenim potporama. Ako se radi o sredstvima koja se amortiziraju, unose se u prihode (dobit) u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija na ta sredstva, pri čemu ne dolazi do povećanja porezne osnovice. Ako su potpore za troškove održavanja, tada se unose u prihode u razdoblju u kojemu se iskazuju troškovi.

Prema navedenom, primljena sredstva za izgradnju vodoopskrbnog sustava, od lokalne samouprave i građana, nisu povećavala poreznu osnovicu i nisu se oporezivala porezom na dobit, neovisno o tome jesu li se evidentirala po kapitalnom ili dobitnom pristupu.

 

Broj računa (konta) na kojemu su knjižena sredstva nije bitan za postupanje glede poreznih i računovodstvenih propisa, jer računski (kontni) plan utvrđuje svaki poduzetnik prema svojim potrebama.

Sukladno navedenom, smatramo da transfer sredstava s jednog društva na drugo društvo, radi izgradnje sustavne javne odvodnje i zaštite voda u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, društvo koje daje ne treba iskazivati u rashodima, tj. u računu dobiti i gubitka, nego samo u bilanci smanjenjem računa financijskih sredstva (žiro računa) i smanjenjem kapitala, budući da su sredstva iskazana kao kapital društva. Društvo koje je primilo sredstva (višak sredstava od potpora), treba iskazati na računu odgođenih prihoda, na način koji smo naveli, tj. kako propisuje navedeni MRS 20.

 

Povratak na prethodnu stranicu