Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/07-01/854
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 28.06.2007
Unos nekretnina u temeljni kapital društva

Obratio nam se knjigovodstveno-računovodstveni servis s pitanjem o knjiženju unosa nekretnina u temeljni kapital društva, u postupku dokapitalizacije. Trgovački sud u Sisku upisao je povećanje temeljnog kapitala društva u vrijednosti koja je manja od procijenjene vrijednosti nekretnina za iznos upisanog založnog prava na ime obveza za dugoročne kredite, tj za oko 30% ukupne vrijednosti nekretnina. Tako su u poslovnim knjigama u aktivi iskazane nekretnine po procijenjenoj vrijednost, a u pasivi na kontu temeljnog kapitala iznos koji je upisan u registru trgovačkog suda, a razlika (iznos založnog prava), na kontu kapitala koji nije upisan. Postoji dvojba je li takovo iskazivanje neupisanog kapitala u redu ili se treba iskazati na kontu rezervi.

Nastavno dajemo mišljenje.

Prema članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), osnovica poreza na dobit je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, povećana i smanjena prema odredbama toga Zakona, U članku 33. istoga Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako Zakon ne određuje drukčije.

U odredbama članka 10. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 90/05), propisano je postupanje koje nema utjecaja na poreznu osnovicu, u slučaju kada se u društvo ulaže imovina, a ulog nije registriran na trgovačkom sudu kao povećanje temeljnog kapitala.

 

Prema tim odredbama Pravilnika, pod ulaganjem dioničara ili člana društva u neupisani kapital društva, poreznog obveznika, razumijeva se ulaganje u novcu, stvarima i pravima predanim društvu na raspolaganje u poslovne svrhe, a koja ne potječu od obavljanja djelatnosti društva. O ulaganju mora postojati društveni ugovor ili druga pisana isprava.

 

Ako se ulaganje člana društva ili dioničara ne registrira kao povećanje temeljnoga kapitala, za uloženu imovinu mora se osigurati status imovine društva. Smatra se da je ulaganje steklo status imovine društva ako na temelju takova ulaganja ne postoji ni sadašnja ni buduća obveza društva, te da društvo imovinu posjeduje i s njom neograničeno raspolaže. Neograničeno raspolaganje imovinom podrazumijeva da se na društvo prenosi pravo činjeničnog (faktičkog) vlasništva, odnosno pravo gospodarske pripadnosti dobra društvu, sukladno odredbi članka 34. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02).

U skladu s navedenim, za porezne svrhe nije bitno na kojoj se poziciji u pasivi iskazuje povećanje neupisanog kapitala, ako su ispunjeni uvjeti iz odredbi navedenoga članka 10. Pravilnika o porezu na dobit. U ovom slučaju uvjeti su ispunjeni, jer je predmetnom imovinom povećan temeljni kapital društva, pri čemu samo dio vrijednosti iste, zbog založnog prava, nije mogao biti upisan u vrijednost temeljnog kapitala.

 

Povratak na prethodnu stranicu