Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/07-01/568
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 04.07.2007
Priznavanje troška amortizacije

Obratio nam se "A" d.o.o. iz Zagreba, s pitanjem u svezi priznavanja obračuna troška amortizacije.

Prema navodima u pitanju, radi se o velikom poslovnom objektu koji je jedna cjelina, namijenjenom iznajmljivanju. Kao cjelina štavljenje u upotrebu, međutim, iznajmljen je manji dio prostora, dok će se preostali dio iznajmljivati po pronalasku zajmoprimatelja. Postavljeno je pitanje je li nakon stavljanja objekta u upotrebu porezno priznata ukupna amortizacija objekta neovisno o tome što je iznajmljen tek manji dio, na koje nastavno odgovaramo.

U članku 12. stavak 8. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05 i 57/06), propisano je da se trošak amortizacije predmeta dugotrajne imovine priznaje kao porezni rashod od prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. U članku 22. stavak 5. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 90/05), propisano je da se ne priznaju se troškovi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost.

Mišljenja smo da, kada se radi o poslovnoj imovini koja je stavljena u upotrebu sa svrhom obavljanja djelatnosti, priznaje obračun amortizacije na ukupni trošak nabave, po linearnoj metodi primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz stavka 5. članka 12. Zakona. U takovom slučaju ne radi se o imovini kojom se ne obavlja djelatnost, nego o smanjenom obujmu korištenja kao trenutnom, prolaznom stanju u obavljanju djelatnosti.

Povratak na prethodnu stranicu