Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/299
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 31.03.2006
Usklađenje vrijednosti financijske imovine

Obratila nam se banka "A", s pitanjem o poreznom priznavanju dobitaka i gubitaka od vrednovanja financijske imovine. Banka u svom portfelju drži imovinu namijenjenu trgovanju, kao što su obveznice i derivati, koju vrednuje i iskazuje u poslovnim knjigama prema fer vrijednosti. Zbog fluktuacija u cijeni, vrijednost u knjigovodstvu rezultira evidentiranjem prihoda ili rashoda od vrednovanja financijske imovine koji se iskazuju u računu dobiti i gubitka. Prilikom utvrđivanja dobitaka ili gubitaka od vrednovanja financijske imovine za koju treba prepraviti poreznu osnovicu, javljaju se povećanja ili smanjenja, dio kojih je već bio uključen u poreznu osnovicu.

 

Postavlja se pitanje u svezi izračuna gubitaka i dobitaka od financijske imovine i utjecaja na poreznu osnovicu, budući da se na temelju iste financijske imovine, zbog usklađenja na fer vrijednost u jednom poreznom razdoblju može iskazati dobitak, u drugom gubitak, a pri realizaciji utvrđuje se stvarni dobitak ili gubitak u odnosu na trošak stjecanja. Nastavno navodimo moguća rješenja.

 

Prema članku 10. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04 i 90/05), rashodi smanjenja financijske imovine priznaju se u razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način uporabljena. U članku 7. stavak 1. točka 2. istoga Zakona propisano je da se porezna osnovica iz članka 5. Zakona smanjuje za prihode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani dobici), ako su bili uključeni u poreznu osnovicu. U članku 21. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05), propisano je da se rashodima od vrijednosnih usklađenja smatraju nerealizirani gubici koji se porezno ne priznaju. Nerealiziranim gubitkom smatra se usklađenje vrijednosti ispod troška stjecanja. U članku 13. istoga Pravilnika propisno je da se prihodima od vrijednosnih usklađenja smatraju nerealizirani dobici koji se ne oporezuju. Oporezuju se realizirani dobici. Realiziranim dobitkom razumijeva se ostvarena vrijednost iznad troška stjecanja ili vrijednosno usklađenje troška stjecanja, odnosno revaloriziranog troška stjecanja. Ako se nerealizirani dobici iskazuju u računu dobiti i gubitka tada se s njima postupa kao da su realizirani.

 

U skladu s navedenim, ako je zbog usklađenja financijske imovine, koje nije bilo porezno priznati rashod u jednom razdoblju, ili je kao prihod bilo uključeno u poreznu osnovicu, u poreznom razdoblju u kojemu se financijska imovina realizira, oporezovani dio može se isključiti iz porezne osnovice. Ako promjene vrijednosti financijske imovine nisu bile uključene u poreznu osnovicu, u razdoblju realizacije, u poreznu osnovicu uključuje se evidentirani učinak u odnosu na trošak stjecanja.

 

Na primjer:

Ako je trošak stjecanja bio 200,00 kn, a u prvoj godini fer vrijednost 150,00 kn, nerealizirani gubitak od 50,00 kn iskazan je kao rashod za koji nije porezno priznat i za isti je uvećana porezna osnovica. U drugoj godini fer vrijednost je bila 220,00 kn, što znači nerealizirani dobitak od 20,00 kn, a prihod 70,00 kn. Budući da je ranije nerealizirani rashod bio uključen u poreznu osnovicu u prethodnom razdoblju, ista se može umanjiti za 50,00 kn u smislu odredbe članka 6. stavak 2. Zakona u kojemu je propisano da se porezna osnovica može smanjiti za rashod ranijih razdoblja koji su bili uključeni u poreznu osnovicu Taj podatak iskazuje se na rednom broju 30. Ostali rashodi ranijih razdoblja, PD Obrasca - Prijave poreza na dobit. Najveća moguća svota rashoda koji su bili uključeni u poreznu osnovicu, za koju se može smanjiti porezna osnovica tekućeg razdoblja, može biti do visine iskazanih prihoda po osnovi vrednovanja iste imovine u tekućoj godini.

 

Ili obrnuto. Trošak stjecanja bio je 200,00 kn, a u prvoj godini je povećana vrijednost na 220,00 kn, te je 20,00 kn je kao nerealizirani dobitak u prvoj godini iskazan u prihodima i s njim se postupa kao da je realiziran. U drugoj godini je fer vrijednost bila 150,00 kn i iskazan je rashod od 70,00 kn, (220,00 -150,00). Gubitak ispod troška stjecanja je 50,00 kn, i porezna osnovica se povećava za 50,00 kn porezno nepriznatog nerealiziranog gubitka, jer je 20,00 kn nerealiziranog dobitka bilo uključeno u poreznu osnovicu prethodnog razdoblja. Povećanje za stavku nerealiziranog gubitka iskazuje se na rednom broju 22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine PD Obrasca - Prijave poreza na dobit.

Povratak na prethodnu stranicu