Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/499
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 16.05.2006
Darovanje za zdravstvene potrebe - nabavu ortopedskih pomagala

Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb iz Zagreba, Dalmatinska l, postavilo je upit može li Društvo primiti novčana sredstva od donatora za nabavu ortopedskog ili rehabilitacijskog pomagala za svoga člana, te ista isplatiti članu Društva, uz pismenu odluku donatora za koga su sredstva namijenjena.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 6. i 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 i 90/05), udruge nisu obveznici poreza na dobit, osim ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu.

 

U skladu s člankom 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit, udruge mogu primati darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, ako navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Darovanja u visini do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini smatraju se porezno priznatim rashodima odnosno izdacima darovatelja (poreznog obveznika poreza na dobit). Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

 

Prema članku 7. stavak 8. Zakona o porezu na dobit, u darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala i dr.) koji nisu pokriveni osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, odnosno plaćanje troškova koje snose same fizičke osobe, pod uvjetom da je plaćeno na račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove, a ako je darovani lijek, ortopedsko ili drugo medicinsko pomagalo, uz vjerodostojnu ispravu.

 

Dakle društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb može, kao udruga koja nije obveznik poreza na dobit, primiti novčana sredstva od donatora (obveznika poreza na dobit) za nabavu ortopedskog ili rehabilitacijskog pomagala za svoga člana. Osim toga, donator može izvršiti plaćanje troškova za nabavu ortopedskog ili drugog medicinskog pomagala neposredno na račun fizičke osobe - primatelja dara, pod propisanim uvjetima, odnosno bez posredovanja Društva invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb.

 

U skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom 2.7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04), te člankom 6. stavkom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka koje fizičke osobe ostvaruju darovanjima u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu te pod uvjetom da nisu u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona. Od tih primitaka ne utvrđuje se dohodak pod uvjetima:

- da zdravstvene potrebe koje se financiraju danim darovanjima nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja,

- da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiroračun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe,

- te da davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave (potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiroračun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo).

 

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom.

 

Darovanja za zdravstvene potrebe koje isplaćuje ili daje poslodavac odnosno isplatitelj primitka po osnovi nesamostalnog rada svojem radniku odnosno osobi koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona, smatraju se primitkom u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona, pa se po toj osnovi utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada.

 

Slijedom navedenog, nakon što je Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb primilo novčana sredstva od donatora za nabavu ortopedskog ili rehabilitacijskog pomagala, Društvo može navedena sredstva isplatiti na žiroračun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

 

Povratak na prethodnu stranicu