Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-10/06-01/37
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 14.07.2006
Prijenos poreznog gubitka

Knjigovodstveni servis "A" postavio je upit o prijenosu poreznog gubitka nastalog u poslovanju društva s ograničenom odgovornosti.

 

U skladu s navedenim u nastavku odgovaramo:

 

Temeljem članka 17. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06; dalje: Zakon), ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima pravo na porezni gubitak, a porezni gubitak se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice sljedećih pet godina. Pri smanjenju porezne osnovice zbog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja, prema stavku 4. istog članka Zakona, porezna se osnovica smanjuje najprije za gubitke starijega datuma.

 

U skladu sa člankom 38. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05; dalje: Pravilnik) pravo na smanjenje porezne osnovice prema članku 17. stavku 2. Zakona, može se prenositi i nadoknaditi tijekom pet godina nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen, a u slučaju statutarnih promjena iz članka 19. Zakona, neiskorišteno pravo do pet godina prenosi se na pravnog slijednika.

 

Temeljem navedenog, dobit ostvarena u poreznom razdoblju, prvenstveno se koristi za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja i to tako da se pokrivaju gubici onim redoslijedom kojim su ostvareni odnosno porezna osnovica se smanjuje najprije za gubitke starijega datuma. Gubitak se može prenositi i nadoknaditi tijekom pet godina računajući od godine u kojoj je gubitak nastao. Ako je gubitak nastao na primjer u 2000. godine, pet godina za prijenos gubitka računa se od 2001. godine, pa je zadnja godina u kojoj se gubitak može prenositi i nadoknaditi 2005. godina.

 

Iznos prenesenog gubitka upisuje se pod rednim brojem 37. prijave poreza na dobit Obrasca PD, u skladu sa člankom 47. stavkom 3. Pravilnika.

 

Prema Uputi Središnjeg ureda Porezne uprave za popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit, PD Obrasca za 2005. godinu Klasa: 410-10/05-01/59, Ur.broj: 513-07-21-01/05-1 od 21. prosinca 2005. godine, u poreznoj prijavi za 2005. godinu najstariji gubitak koji je moguće prenijeti je porezni gubitak za 2000. godinu.

 

Primjer:

 

Porezni obveznik ,,XYZ' d.o.o. ostvario je tekući gubitak u 1999. godini u iznosu od 53.541,41 kuna; u 2000. godini u iznosu od 19.150,73 kuna i u 2001. godini u iznosu od 64.178,12 kuna. U 2002. godini, ostvarena je dobit u iznosu od 79.558,33 kune, a u 2003. godini dobit u iznosu od 9.977,85 kuna. Gubitak u iznosu od 20.163,97 kuna ostvaren je u 2004. godini, dok je u 2005. godini ostvarena dobit u iznosu od 29.963,65 kuna.

Pregled poreznih gubitaka po godinama:
 

 

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

Preneseni gubitak

 

 

 

53.541,14

 

72.692,14

 

136.870,26

 

57.311,93

 

47.334,08

 

67.498,05

 

Dobit u posl.god

 

 

 

 

 

 

 

79.558,33

 

9.977,85

 

 

 

29.963,65

 

Gubitak u posl.god

 

53.541,41

 

19.150,73

 

64.178,12

 

 

 

 

 

20.163,97

 

 

 

Prijenos gubitka u naredno por. razdoblje

 

53.541,41

 

72.692,14

 

136.870,26

 

57.311,93

 

47.334,08

 

67.498,05

 

37.534,40

 

 

 

 

Iz navedenog slučaja proizlazi:

 

-  u poreznoj prijavi za 2002. godinu, iskazana dobit od 79.558,33 kuna dostatna je za pokrivanje gubitaka iz 1999. godine i 2000. godine u cijelosti i 6.866,19 kuna gubitka iz 2001. godine. Ostatak nepokrivenog gubitka iz 2001. godine u iznosu od 57.311,93 kuna može se prenositi u 2003. godinu 79.558,33 - 53.541,41 - 19.150,73 = 6.866,19 kuna 64.178,12 - 6.866,12 = 57.311,93 kuna

-  u poreznoj prijavi za 2003. godinu; iskazana dobit od 9.977,85 kuna dostatna je za pokrivanje dijela prenesenog gubitka iz 2001. godine (57.311,93 - 9.977,85 = 47.334,08 kuna). Gubitak iz 2001. godine u iznosu od 47.334,08 kuna može se prenositi i u 2004. godinu.

-  u poreznoj prijavi za 2004. godinu iskazan je gubitak za tekuću godinu u iznosu od 20.163,97 kuna i preneseni gubitak iz 2001. godine u iznosu od 47.334,08 kuna, stoga se u poreznu prijavu za 2005. godinu može iskazati ukupni preneseni gubitak u iznosu od 67.498,05 kuna

-  u poreznoj prijavi za 2005. godinu iskazana je dobit od 29.963,65 kuna kojom se prvo pokriva dio prenesenog gubitka iz 2001. godine od 47.334,08 kuna i to u iznosu od 29.96; A5 kima. Dio gubitka iz 2001. godine u iznosu od 17.370,43 kuna (47.334,08 -29.96:,65 ki na = 17.370,43 kuna) i gubitak iz 2004. godine u iznosu od 20.163,97 kuna ostaju za prijenos

-  ostatak nepokrivenog gubitka iz 2001. godine u iznosu od 17.370,43 kuna i gubitak iz 2004. godine u iznosu od 20.163,97 kuna mogu se prenositi i u 2006. godinu. 2006. godina je ujedno i zadnja godina u kojoj se gubitak iz 2001. godine može prenositi, budući da se pet godine za prijenos gubitka računa od 2002. godine

U navedenom slučaju, da se tijekom 2002. i 2003. godine nije ostvarila dobit, već gubitak, tada se u 2005. godini ne bi mogao prenositi gubitak iz 1999. godine, jer je gubitak iz 2000. godine najstariji gubitak koji se može prenositi u 2005. godinu. Navedeno se odnosi i na slučaj sa se tijekom 2002. i/ili 2003. godine ostvarila dobit koja nije bila dostatna za pokrivanje gubitka iz 1999. godine u cijelosti.

Napominjemo da se prijenos gubitka iz 2000. godine računa od 2001. godine, pa pet godina za prijenos čine 2001., 2002., 2003., 2004. i 2005. godina.

Povratak na prethodnu stranicu