Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/45
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 24.10.2006
Porezni tretman naknada u vezi sa softverom

Pravna osoba "A" d.o.o. iz Zagreba, postavila je upit koji se odnosi na porezni tretman naknada isplaćenih u vezi sa softverom, i to:

1.   za licence za softver,

2.   za usluge prilagodbe softvera za poslovanje prema

      hrvatskim propisima i potreba hrvatskog društva,

3.   za usluge održavanja softvera i

4.  usluge dorade softvera,

 

od društva čije je sjedište u Njemačkoj, a nema stalnu poslovnu jedinicu u Hrvatskoj. Nadalje, hrvatsko društvo navodi da softver nabavlja izričito za vlastite potrebe, te da nema pravo na njegovu daljnju distribuciju.

Obzirom da je u upitu sadržano nekoliko podgrupa koje smo kvalificirali prema brojevima, odgovori slijede u nastavku.

 

U točki 1. upita, pitanje se donosi na oporezivanje licence za softver. Temeljem odredbi članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 95/05) porez po odbitku plaća se na kamate, te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porez po odbitku plaća se po stopi od 15%.

Ako je s državom u kojoj inozemni primatelj naknade ima sjedište u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, za oporezivanje dobiti inozemne osobe primijeniti će se odredbe toga ugovora, koje imaju prednost pred odredbama domaćeg zakonodavstva.

 

Budući da je u upitu navedeno da se naknada isplaćuje društvu koje je rezident Savezne Republike Njemačke, (pojam rezidenta definiran je u članku 4. ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja) s kojom Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ("Narodne novine", broj 53/91.), pri oporezivanju naknada primjenjuje se stopa od 10%, a prema članku 13. ("Autorske naknade") Ugovora.

Potrebno je napomenuti, da iako sam pojam"softver" nije izričito naveden niti u Zakonu o porezu na dobit, kao ni u Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, njegovo se poimanje podrazumijeva pod znanstvenim iskustvom, a u skladu sa OECD-ovim Komentarom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu.

 

Nadalje u točki 2. koja se odnosi na usluge prilagodbe softvera za poslovanje prema hrvatskim propisima i potreba hrvatskog društva, točki 3. koja se odnosi na usluge održavanja softvera i u točki 4. koja se odnosi na usluge dorade softvera nema obveze plaćanja poreza po odbitku sukladno Zakonu o porezu na dobit, te se prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u navedenim slučajevima primjenjuje odredba članka 7, prema kojoj se navedene usluge oporezuju u Njemačkoj. Naime, sukladno OECD-ovom Komentaru, gore navedene usluge smatraju se post-prodajnim uslugama, a ne know-how, te stoga ne podliježu porezu po odbitku, temeljem odredbe članka 13. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Povratak na prethodnu stranicu