Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:401-01/06-01/280
Urudžbeni broj:383-07-21-01/06-3
Zagreb, 29.03.2006
Dodjela vlastith dionica zapolenicima i porez na dobit
Na temelju vašeg pitanja u svezi poreznog statusa dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica zaposlenicima nakon 1. siječnja 2005. godine, glede
financijskog izvješćivanja prema MSFI 2 i primjene Zakona o porezu na dohodak, nastavno odgovaramo.

Prema odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. U članku 51. stavak 3. istoga Zakona propisano je da se na isplaćeni predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica plaća porez na dohodak po odbitku po stopi od 15%.
Od 1. siječnja 2005. godine obvezna je primjena novoga Međunarodnog standarda financijskog izvješćivanja 2, MSFI 2 - Isplate s temelja dionica. Prema tom standardu uvedena je obveza da se dodjela vlastitih dionica evidentira kao trošak zaposlenih. Zbog toga se vrijednost dodjele vlastitih dionica ne može iskazati u financijskim izvješćima kao udio u ostvarenoj dobiti, kako to proistječe iz navedenog članka 30. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak, nego se evidentira kao trošak koji umanjuje osnovicu poreza na dobit, u razdoblju kada se dodjela ili pravo iz opcije realizira.
Prema navedenomu, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica oporezuje se kao dohodak od kapitala što znači da se iskazuje kao udio u ostvarenoj dobiti u poreznom razdoblju kada se realizira. Navedeni MSFI 2 nalaže da se takva davanja iskazuju kao rashod osoblja, što znači da će dobit koja se utvrđuje u Računu dobiti i gubitka biti manja za taj rashod, te treba riješiti navedene opreke.

Budući da je dobit utvrđena u Računu dobiti i gubitka polazna osnovica za utvrđivanje porezne obveze u prijavi poreza na dobit, PD Obrascu, prema članku 5. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04 i 90/05), smatramo da je potrebno tu vrijednost ispraviti za navedeni rashod osoblja s naslova dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. Zbog toga je potrebno za iznos rashoda osoblja, koji se prema poreznom propisu evidentira kao udio u ostvarenoj dobiti, uvećati osnovicu poreza na dobit, za što je primjeren redni broj 24. PD obrasca - Povećanje porezne osnovice za sve druge rashode. Na taj način moguća je primjena odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak, primjena MSFI 2 i članka 5. Zakona o porezu na dobit u kojemu je propisano da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu