Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/92
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.03.2006
Porezno priznavanje rashoda od otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit
Obratio nam se porezni obveznik "A" d.o.o. iz Škrljeva, s pitanjem u svezi priznavanja rashoda od ispravaka odnosno otpisa potraživanja. Postavljeno je pitanje priznaje li se ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca, za koje je nastupila zastara, tako da se podnese kaznena prijava protiv odgovornih osoba koje su propustile postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, a za koje nije nastupila zastara kaznenog progona. U tom slučaju kaznene prijava bila bi temelj za porezno priznavanje otpisa potraživanja. Drugo pitanje je može li se porezno priznati ispravak potraživanja ako se nadležnom sudu podnese ovrha za tražbinu za koju je nastupila zastara i može li prijedlog za ovrhu biti temelj za porezno priznavanje takovog otpisa potraživanja. Na navedena pitanja nastavno dajemo mišljenje.
U članku 9. stavci 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04 i 90/05), propisano je da se vrijednosna usklađenja, po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju kao rashod, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika. Smatra se da su obavljene radnje osiguranje naplate duga, ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, koji nije fizička osoba ili povezana osoba, u postupku sanacije ili stečaja.
U članku 33. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05), propisano je da se vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge prema članku 9. stavak 1. Zakona, priznaju kao porezni rashod ako je postignuta nagodba s dužnikom koji nije fizička osoba ili povezana osoba, ako je dužnik u postupku sanacije koja se provodi prema odlukama vjerovnika ili državnih tijela, te temeljem pravorijeka donesenog u zakonski utvrđenom arbitražnom postupku i nagodbe u zakonski utvrđenom postupku mirenja.
Prema navedenom, ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Međutim, rashod po osnovi usklađenja nenaplaćenog potraživanja nije konačno, nego uvjetno priznati rashod. Da bi bio konačno priznati rashod tj. porezno priznata otpisana potraživanja, mora se poduzeti neka od navedenih propisanih radnji prije isteka roka zastare potraživanja. Ako se to ne učini, za privremeno priznati rashod od usklađenja potraživanja treba povećati osnovicu poreza na dobit u razdoblju u kojemu su potraživanja zastarjela.
Prijedlog poreznog obveznika da kaznena prijava protiv odgovornih osoba za propuštene radnje za naplatu potraživanja bude temelj za porezno priznavanje otpisa potraživanja, ne može se smatrati radnjom propisanom u Zakonu i Pravilniku, te kaznena prijava ne može biti temelj za porezno priznavanje otpisa potraživanja. Isto je i s prijedlogom za ovrhu zastarjelih potraživanja. Prijedlog za ovrhu izdao bi se nakon zastare potraživanja i takva isprava ne može biti temelj za porezno priznavanje rashoda s naslova otpisa potraživanja. Međutim, kaznena prijava može dovesti do obeštećenja pravne osobe za nenaplaćena potraživanja, a prijedlog ovrhe do naplate potraživanja. Ako bi se to dogodilo, prihodi bi se mogli isključiti iz porezne osnovice.
Povratak na prethodnu stranicu